ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż  Instalacji destylacji /ekstrakcji/ z materiału roślinnego olejków eterycznych (dostosowaną do celów laboratoryjnych) przystosowaną do zasilania z wytwornicy pary 

 

I.         Nazwa oraz adres Zamawiającego:

NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk [dalej zwane „Zamawiającym” ]

ul. Głowackiego 35

20-060 Lublin

NIP: 9191005609

REGON: 950221501

Adres strony internetowej www.naturaekspert.pl

Adres e-mail:projekt@naturaexpert.pl

 

II.        Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie wytycznych: Umowy Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 [MR/H 2014-2020/23(3)07/2017].

 

III.        Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa kompletu urządzeń: Instalacji destylacji parowej olejków eterycznych (dostosowaną do celów laboratoryjnych) przystosowaną do zasilania z wytwornicy pary. 

Cel: Dostawa kompletnego rozwiązania technologicznego do otrzymywania w warunkach laboratoryjnych prowadzenia procesu destylacji /ekstrakcji/ – umożliwiającego skalowanie mikro przemysłowe wyciągów roślinnych z opcją izolacji i zagęszczania: roztworów wodnych, wodnych z rozpuszczalnikami organicznymi substancji czynnych izolowanych z materiału roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem separacji substancji lotnych - olejków z roślin zawierających olejki eteryczne.  

Zakres zadania: Wykonanie rozwiązania projektowego, wykonanie, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji destylacji (ekstrakcji) roślin leczniczych. 

Instalacja powinna spełniać poniższe wymagania:

Powinna umożliwić stosowanie rozpuszczalników wodnych i organicznych  umożliwić eksploatację w strefie EX, wewnątrz urządzeń strefa gazowa wynosi 0, na zewnątrz urządzeń w promieniu 1 m strefa wynosi 2, klasa temperaturowa max T200C. System powinien gwarantować manualną, jak również z automatyzowaną kontrolę przebiegu procesu, sterowalną za pomocą cyfrowego systemu kontroli z pomieszczenia sterowania. Elementy składowe systemu i rurarz wyposażony w zintegrowany własny system mycia CIP, spełniający wymagania prawne w tym zakresie. Instalacja powinna być przystosowaną do zasilania z wytwornicy pary 

 

1.    Elementy składowe instalacji:

Specyfikacja minimalna urządzeń składowych 

Ekstraktor + Koncentrator 

Ekstraktor o poj. roboczej 500 l, materiał stal AISI, część kontaktowa na mokro SS316L, część bezdotykowa SS304. Wewnętrzna grubość płaszcza 5 mm, płaszcz parowy 4 mm, z warstwą izolacyjną 50 mm. skraplacz, chłodnica, szklany separator, z czujnikiem temperatury, czujnikiem poziomu cieczy, czujnikiem ciśnienia.

500L Zbiornik do osadzania alkoholu, część kontaktowa na mokro ze stali AISI SS316L, część kontaktowa SS304. płaszcz 4 mm, płaszcz parowy 4 mm, z warstwą izolacyjną 50 mm, z czujnikiem temperatury, czujnikiem poziomu cieczy.

300 l / h Koncentrator, część stykowa na mokro SS316L, część bezstykowa SS304, wyposażony w płaszcz grzewczy, parownik, skraplacz, przetwornik ciśnienia, czujnik temperatury, czujnik poziomu, czujnik ciśnienia.

Rama pomocnicza ze stali SS304, 2 zestawy przepływomierzy, pompa sanitarna 1T/h, zawory pneumatyczne, zawory ręczne do olejków eterycznych, skrzynka kontrolna zrzutu ekstraktora, skrzynka kontrolna PLC.

Zbiornik do mieszania rozpuszczalnika (alkohol + woda) 

Zbiornik miksujący poj. 2000L, wykonanie stal AISI SS316L, jednowarstwowy, ciśnienie ATM, Temp. 100 °C, z czujnikiem poziomu, z mieszaczem, przekładnią z silnikiem w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Wyodrębniony zbiornik mieszający

Zbiornik 2000L, SS316L, jednowarstwowy, ciśnienie ATM. Temp. 100 ° C, z czujnikiem poziomu, z mieszaczem, przekładnia z silnikiem w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Zbiornik do mieszania stężonych cieczy

Zbiornik 1000L, część stykająca się z materiałem SS316L, część bezstykowa SS304, z warstwą izolacyjną 50 mm. Płaszcz ciśnienie ATM, temp. projektowa 100 ° C, z czujnikiem poziomu, ze zgarniaczem, z przekładnią z silnikiem w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Centralny układ mycia

CIP 

Pojemność układu 500L, SS316L, typ automatyczny, ze zbiornikiem ciepłej wody, zbiornikiem kwasu, zbiornikiem alkalicznym, pompą membranową, płytowym wymiennikiem ciepła, czystą pompą 3T / h, pompą powrotną CIP o wydajności 3 /h moc silnika 2,2 kW. Sterowanie PLC dla CIP

Kompresor

Kompresor osuszaczem powietrza, zbiornikiem na sprężone powietrze.

Wieża chłodnicza

Wydajność 40T/h, czynnik chłodniczy glikol, woda

Pompa wody

Wydajność 40T / H, część mokra SS316L, część bezstykowa ze stali węglowej lub SS304, silnik

Pompa próżniowa

2,35 kW, wykonanie: część stykowa SS316L, część bezstykowa ze stali węglowej. Np. Typu 2BV070

10 

Pompa sanitarna

3T / h, SS316L, silnik przeciwwybuchowy.

11 

Rurociągi i instalacja elektryczna i sterowania linii PLC

Rurociągi wykonane z materiału AISI SS316L. Obejmuje: rurociąg CIP, rurociąg alkoholowy, rurociąg próżniowy, rurociąg wody chłodzącej, rurociąg sprężonego powietrza, rurociąg pary grzewczej. Instalacja elektryczna i sterowania wykonana z materiałów spełniających wymagania instalacji w zabezpieczeniu przeciwwybuchowym, pomiędzy sterownikami w całej linii wykonana z materiałów nie iskrzących, w technologii ATEX, przewody łączą się ze sterownikiem PLC, łącznie z zaworami i złączkami niewymienionymi w powyższych pozycjach.

12 

Skrzynka kontrolna zbiorników mieszania

Skrzynka kontrolna 2 szt. Wykonana ze stali SS304. Sterowanie Siemens VFD.

13 

Certyfikaty

Deklaracja zgodności i Certyfikat CE wymagany do wszystkich urządzeń wchodzących wyposażenia linii poz.1-11. Kompletna dokumentacja techniczna, techniczno- ruchowa dostarczonych urządzeń. Dokumentacja techniczna zestawu, łącznie ze schematami technicznymi. Dokumentacja serwisowa.  Dokumentacja zaleceń serwisowych producenta. Dokumentacja zaleceń BHP.

 

Sterowanie
Wstępny opis działania: 
- szafa główna do sterowania linią zamontowana poza strefą Ex ( przewidziana odległość 10-20mb od urządzenia),
- wykonanie sterowania do mieszadeł w zbiornikach, sterowanie z falowników, start/stop oraz zadawanie obrotów z panelu HMI,
- wykonanie sterowania do otwierania dna ekstraktora,
- wykonanie sterowania do filtra (odsączanie części stałych), 
- wykonanie sterowania do pomp transferowych i pompy próżni,
- wykonanie  sterowania i pomiaru temperatury w zbiornikach,
- wykonanie pomiaru ciśnienia w zbiornikach,
- zabezpieczenie pomp przed suchoobiegiem,
- pomiar poziomu maksymalnego w zbiornikach,
- sterowanie pompą próżniową w układzie, 
- sterowanie skraplaczem oparów, 
- system bezpieczeństwa, blokująca obroty mieszadeł przy otwartych włazach,
- okablowanie urządzenia, uruchomienie i testy
- odczyt bieżących parametrów ( temperatura, ciśnienie, czas mieszania) na panelu HMI, 
- uruchamianie poszczególnych procesów ( grzanie, mieszanie, próżnia) ręczne z panelu HMI, 
- sterowanie zaworami ręczne bez potwierdzeń.

Struktura systemu sterowania:
  
- szafa metalowa 304L, np. Hoffman, Rittal
- sterowanik PLC np. S7-1200 – Siemens,
- panel HMI 7” – np. Siemens,
- falownik mieszalnika – np. Schneider Electric, SEW,
- czujnik temperatury – np. Termoprecyzja, E+H,
- czujniki poziomu – np. E+H, Anderson Negele,
- czujniki ciśnienia- np. Aplisens, E+H,
- styczniki, zabezpieczenia silnikowe –np.  Schneider Electric,
- system bezpieczeństwa – np. Schneider Electric,
- kable montażowe – np. Helukabel / Lappkabel,
Dokumentacja sterowania:
- dokumentację ogólną linii DTR z pełnym opisem poszczególnych funkcjonalności, 
- instrukcję obsługi zgodną z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej oraz elektronicznej,
- schematy elektryczne (schematy, lista kabli, lista materiałowa, oznaczenia P&ID, specyfikacja części zamiennych), 
- schematy instalacji pneumatycznej, 
- analizę ryzyka,
- instrukcję wizualizacji do obsługi sterowania linią z panelu HMI, z instrukcją logowania i wykonania archiwizacji danych na dysk zewnętrzny lub kartę pamięci , 
- specyfikacje sprzętową sterownika PLC oraz algorytm pracy,  
- deklarację  zgodności WE  lub  dokument przedstawiający  treść  deklaracji zgodności  WE,  wskazujący szczegółowe dane dotyczące linii, zawierający numer seryjny i podpis, 
- opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy, 
- opis zastosowania elementów linii zgodnie z przeznaczeniem, 
- ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania elementów linii, 
- informacje  dotyczące istniejącego ryzyka przy zastosowaniu konstrukcji bezpiecznej, 
środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, 
- Procedura postępowania w razie awarii lub zatrzymania pracy linii, wraz z zastosowaniem funkcji blokowania, oraz sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania pracy całej linii, 
- Procedura konserwacji i czynności regulacyjne. Szczegółowy opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie musi wykonywać użytkownik do prawidłowej pracy linii, z zachowaniem zasad BHP.
- instrukcje  umożliwiające bezpieczne  przeprowadzenie  regulacji i  konserwacji,  w tym  środki  ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności

Dokumentacja DTR z opisem sterowania, pomiary,
- Wykonanie dokumentacji projektowej systemu sterowania (schematy, lista kabli, lista mat, oznaczenia P&ID), 
- Dokumentacja z przeprowadzenia procedury kwalifikacji i walidacji sprzętu, urządzeń pomiarowych i systemu sterowania.
- szkolenie personelu z obsługi działania systemu.
- Pełna dokumentacja procedur obsługi urządzeń z zabezpieczeniem BHP.

W dostawie zapewnienie pełnej dokumentacji technicznej , atesty na użyte materiały, wraz z atestem na chropowatość wewnętrzną ścianek z kopią wydruków powykonawczych z pomiarów kalibrowanym chropowatościomierzem. Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normami europejskimi i posiadać stosowne deklaracje CE w tym spełniać wymogi dyrektywy Atex. 
Dostawca zapewni wykonanie testów FAT przez dostawcę, transport, montaż i uruchomienie z zastosowaniem rozpuszczalnika wodnego w zakładzie Zamawiającego.

1.    Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia:

·      Dane techniczne dotyczące urządzenia

·      Opis budowy i wyposażenia urządzenia 

·      Wytyczne dotyczące transportu 

·      Informacje odnośnie montażu i użytkowania urządzenia

·      Instrukcja obsługi 

·      Instrukcję BHP

·      Instrukcje kontroli i konserwacji urządzenia 

·      Informacje odnośnie postępowania w sytuacjach awaryjnych

·      Listę głównych elementów zamontowanych na urządzeniu wraz z instrukcjami obsługi 

·      Wykazy elementów uszczelniających i środków smarnych

·      Lista certyfikatów materiałowych 

·      Protokoły powykonawcze

  1. Deklaracja zgodności obejmująca wymagane dyrektywy , w tym Atex

  2. Rysunki techniczne urządzenia

  3. Schemat  P&ID (ang. piping and instrumentation diagram)

  4. Analiza ryzyka i ocena zagrożenia obsługi urządzenia i procesu

  5. Dokumentację spawalniczą jeśli wymagana przepisami

·      WPS – dokumentacja technologiczna spawania

·      Uprawnienia spawaczy

·      Mapa spoin 

  1. Testy walidacyjne

·  FAT (ang. Factory Acceptance Test) – Testy akceptacyjne przeprowadzane przez producenta w celu weryfikacji poprawności wykonania urządzenia zgodnie z założeniami umowy zanim zostanie sprzedany.

· SAT (ang. Site Acceptance Test) – Testy akceptacyjne przeprowadzone u odbiorcy urządzenia, w celu weryfikacji kompletności urządzenia i wizualnego potwierdzenia brakuuszkodzeń urządzenia w transporcie oraz sprawdzenia poprawności wykonania urządzenia – TAK

·  DQ (ang. Design Qualification) Kwalifikacja Projektu -  weryfikowanie zgodności projektu z wymaganiami użytkownika, obowiązującymi przepisami oraz standardami. Kwalifikacja Projektowa DQ wykazuje, że na etapie projektowania zagwarantowano spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań.- TAK

· IQ (ang. Installation Qualification) Kwalifikacja Instalacyjna - weryfikowanie czy wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcje obsługi, rysunki, certyfikaty, itp. zostały dostarczone i są prawidłowe oraz czy wszystkie elementy są zamontowane zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Wykonanie Kwalifikacji Instalacyjnej IQ zapewnia, że urządzenia jest poprawne ora pozwala przeprowadzić kolejne etapy kwalifikacji:  - TAK

· OQ (ang. Operational Qualification)- Kwalifikacja Operacyjna - weryfikowanie czy wszystkie funkcje urządzenia działają prawidłowo, sprawdza się zgodność z wymaganiami użytkownika, wymaganiami norm, przepisów i standardów: TAK

 

2. Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w poniższym zakresie:

a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie licząc od daty odbioru.

wsparcie serwisowe producenta będzie świadczone bez dodatkowych opłat przez 12 miesiące;

b) świadczenia gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym świadczonym przez serwis autoryzowany przez producenta; Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta, 

c) usługi serwisowe typu door to door, 

d) w przypadku wystąpienia usterki, naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 10 dni roboczych – licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do momentu dostarczenia sprawnego urządzenia, 

e) wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem oprogramowania w trybie 8x5, tj. co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 

f) Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej, 

g) czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 24 h, liczony w godzinach przyjmowania zgłoszeń, co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 

h) przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę, 

i) Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: - nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo - wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie);

j) dostęp za pośrednictwem Wykonawcy do centrum wsparcia technicznego producenta; 

k) dostęp (uprawnienie do pobierania i instalowania) do wszelkich aktualizacji oferowanego produktu w zakresie drobnych poprawek jak i nowych wersji oprogramowania, pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania środowiska, 

l) dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego produktu.

 

3.  Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

            42910000-8 Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji

4.  Odbiór urządzeń nastąpi w Laboratorium Zamawiającego: 

GKNE Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Polna 16 

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Zamawiający przewiduje płatności transzami.

 

IV. Termin wykonaniazamówienia.

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalny (nieprzekraczalnym) w ciągu 120 dni, nie później niż do dnia 30-12-2019 roku.

 

V. Warunkiudziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzyspełniają następujący warunek:

nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI.Wykazoświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewaniasię z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem. 

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Mateusz Gruszczyk.

 

VIII. Zamawiający nie wymagania wniesienia wadium 

 

IX.Termin związaniaofertą

 Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ [formularz ofertowy].

2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwodo reprezentowania Wykonawcy

4. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

1.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 

2.    Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

3.    Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4.    Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania

Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego) wysłana na adres: projekt@naturaexpert.plw terminie do dnia 02-09-2019, lub pisemnie na adres GKNE, 21-110 Ostrów Lubelski, ul Polna 16.

Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim lub innym urzędowym języku Unii Europejskiej. 

 

XII.Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1)   Cena oferty to cena netto.

2)   Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3)   Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w (PLN, USD, EUR)* 

 

XIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczeniatych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt): 

Kryteria oceny ofert

Waga (%)

Cena netto oferty za ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego

80 %

Czas realizacji zamówienia

20%

 

A. Cena oferty - 80 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

B. Czas realizacji zamówienia – 20%

Wartość punktowa (G) w kryterium Czas realizacji zamówieniawyliczana będzie wg wzoru:

G = Gmin/Gn * 20

gdzie:

Gmin – Czas realizacji zamówienia(w dniach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.

Gn – Czas realizacji zamówienia(w dniach) – ocenianej oferty;

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Czas realizacji zamówieniawynosi 20 pkt.

Czas realizacji zamówienia, określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w dniach.

Maksymalny Czas realizacji zamówienia wynosi 120 dni. Jeżeli wykonawca wskaże Czas realizacji zamówieniadłuższy niż 120 dni, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego czasu realizacji zamówienia do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy przewidziany czas tj. 120 dni i taki czas zostanie przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę.

 

XIV.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarciaumowyw sprawie zamówienia publicznego

1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2.    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane e-mailem.

3.     Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

XV.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.    Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.    Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

1) w zakresiesposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

a)  niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b)  pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

c)  pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

d)  konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowychze względu na zmiany obowiązującego prawa;pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

2) w zakresie terminu w przypadku:

a)  gdybędzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

b)  gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych 
z przedmiotemzamówienia;

3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:

a)  gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

b)  gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

3.       Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

4.       Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

 

XVI.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą

Zamawiający dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone w walucie polskiej PLN lub USD, EUR

 

XVIII.Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Zatwierdził:  Krzysztof Gruszczyk

 

Lublin, dnia 25-08-2019 r.

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Istotne postanowienia umowy