ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę:

Systemu oczyszczania wody na potrzeby laboratoryjne (stacja oczyszczania wody zawierająca 2 układy oczyszczania: Układ 1. demineralizator produkujący wodę drugiego i trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, Układ 2. demineralizator doczyszczający UV produkujący ultraczystą wodę spełniającą wymogi pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 oraz zgodną z FP X.)

 

I.          Nazwa oraz adres Zamawiającego:

NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk [dalej zwane „Zamawiającym” ]

ul. Głowackiego 35

20-060 Lublin

NIP: 919 100 56 09

Adres strony internetowej www.naturaexpert.pl

Adres e-mail: projekt@naturaexpert.pl

 

II.         Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie wytycznych: Umowy Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 [MR/H 2014-2020/23(3)07/2017].

 

III.        Opis przedmiotu zamówienia.

1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Systemu oczyszczania wody na potrzeby laboratoryjne - stacja oczyszczania wody zawierająca 2 układy oczyszczania: 

Układ 1. demineralizator produkujący wodę drugiego i trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999,

Układ 2. demineralizator doczyszczający UV produkujący ultraczystą wodę spełniającą wymogi pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 oraz zgodną z FP X.)

2. Wymagania sprzętowe systemu oczyszczania wody

 

Parametry techniczne układu 1 :

1.      Urządzenie musi pracować pod ciśnieniem wody wodociągowej. 


2.      Stopnie oczyszczania wody: 


•       prefiltr osadowy 5μm,


•       filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (najlepiej zintegrowany 
moduł),


•       odwrócona osmoza


•       demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym. 


3.     Wydajność systemu: min. 10 - 12 dm3/h. 


4.     System zaopatrzony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką (do 24V). 


5.     Stopień retencji powinien wynosić 97-99%. 


6.     Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 1 μS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa do ok. 15 μS/cm,

7.     Maksymalne ciśnienie filtratu (wody uzdatnionej) – 3 bar (45psi).         

8.     Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. 


9.     Minimum jeden punkt poboru wody trzeciej / drugiej klasy czystości zgodnie z normą PN-EN ISO 
3696:1999 zaopatrzony w kran o zasięgu min. 2 m. 


10. Ruchome, regulowane ramię inox mocujące punkt poboru wody – możliwość regulacji w 
zakresie: góra/dół, prawo/lewo, przód/tył. 


11. Zbiornik ciśnieniowy do magazynowania wody oczyszczonej o poj. 80 l. 


12. Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zakręconym zaworze 
filtratu. 


13. Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, itp. 

14. Przyłącze do zmywarki

15. Możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody. 


16. Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwy dostęp i wymiana wkładów filtracyjnych). 


17. System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40oC. 


18. Pobór mocy urządzenia: ok. 40W. 


19. Możliwość instalacji sterylizatora UV. 


20. Możliwość samodzielnego montażu urządzenia. 


21. Zasilanie: 230V/50Hz. 


22. Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox. 


 

Parametry techniczne układu 2 :

1.     System zasilany wodą z zewnętrznego źródła wody wstępnie oczyszczonej: drugiego lub trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 – z układu 1.

2.     Stopnie oczyszczania wody: 

•       demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu 
jonowymiennym TOC, 


•       dwuzakresowa lampa UV 185 / 254 nm, 


•       kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2μm. 


3.     Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm. 


4.     Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. 


5.     Punkt poboru wody ultraczystej – pierwsza klasa czystości 
wg PN-EN ISO 3696:1999, zgodna z FP X zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2 um. 


6.     Ruchome, regulowane ramię inox mocujące punkty poboru wody 
– regulacja ustawień w zakresie: góra/dół, przód/tył, prawo/lewo. 


7.     Prędkość wypływu wody ultraczystej min. 1 dm3/min. 


8.     System wyposażony w pompę recyrkulacyjną.

9.     Moduł ultrafiltracyjny UF. 


10. Wbudowany recyrkulacyjny zbiornik grawitacyjny o poj. 2 l do wody ultraczystej. 


11. Automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy poborami wody (tryb ciągły lub 
okresowy).  

12. Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwy dostęp i wymiana materiałów 
eksploatacyjnych). 
  

13. System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C. 


14. Możliwość samodzielnego montażu urządzenia. 


15. Obudowa z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox. 


16. Zasilanie 230V/50 Hz. 
Wymiary najlepiej: (SxGxW): 230x480x560 mm

Funkcje monitorujące pracę układu 1:

Urządzenie powinno być wyposażone w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym:

·       wyświetlacz LCD 2x16 znaków, 


·       konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w 
jednostkach μS/cm lub MOhm zamiennie, 


·       automatyczna kompensacja temperatury, 


·       zegar wyświetlający datę oraz godzinę, 


·       alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego, 


·       alarm informujący o wymianie modułu membranowego RO, 


·       alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego, 


·       graficzną i dźwiękową sygnalizacja alarmowa, 


·       podgląd terminów serwisowych, 


·       menu w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia, 


·       wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość 
indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów. 


·       Oprogramowanie, software na zewnętrznym nośniku do kalibracji urządzenia i archiwizacji 
danych. 


·       Wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej. 


 

Funkcje monitorujące pracę układu 2: 


Urządzenie powinno być wyposażone w automatykę 24V z systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym: 

·       kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel, 


·       konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej i ultraczystej w jednostkach μS/cm lub MOhm zamiennie, 


·       automatyczna kompensacja temperatury, 


·       zegar wyświetlający datę oraz godzinę, 


·       informacja o aktualnym stanie pracy systemu, 


·       alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV, 


·       alarm informujący o wymianie modułu ultrafiltracyjnego (opcja), 


·       alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej, 


·       alarm informujący o konieczności wymiany modułu jonowymiennego, 


·       podgląd terminów serwisowych, 


·       menu w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia, 


·       graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa, 


·       informacja o aktualnym stanie pracy systemu, 


·       poziom napełnienia pętli recyrkulacyjnej,

·       wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu, 


·       wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość 
indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu, 


·       możliwość archiwizacji danych, 


·       oprogramowanie na zewnętrznym nośniku do kalibracji urządzenia, 


·       Wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej. 

 

 

Funkcje zabezpieczające pracę układu 1: 


Przerwanie pracy pompy przy: 

·       niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) 

·       czujnik niskiego ciśnienia, 


·       pełnym zbiorniku 

·       czujnik wysokiego ciśnienia.

Funkcje zabezpieczające pracę układu 2: 

Przerwanie pracy pompy przy: 


·       niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) 

·       czujnik poziomu cieczy,

Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiekolwiek alarmu. 


Możliwość autostartu systemu. 


Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących.

Parametry wody oczyszczonej z układu 2: 

−  Woda oczyszczona w systemie musi spełniać wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, 
CLSI dla wód pierwszego stopnia czystości. 


−  Otrzymana woda, ma odpowiadać mikrobiologicznie i fizykochemicznie
wymaganiom FP X dla wody oczyszczonej produkcyjnej. 


−  Otrzymana woda, ma zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, 
HPLC, GC, PCR*, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, biologii molekularnej*, hodowli komórkowych*. 


 

Parametry wody oczyszczonej: 

·       bakterie < 1 cfu/ml 


·       cząstki > 0.2μm < 1/ml 


·       endotoksyny < 0.001 EU/ml* 


·       RNazy < 0.001 ng/ml* 


·       DNazy < 4 pg/μl* 


·       TOC<5ppb 


·       przewodność: 0,055 μS/cm 


·       oporność: 18,2 MOhm*cm (po zastosowaniu modułu filtracyjnego UF)

 

Wymagania sprzętowe spełniające uwarunkowania przyłącza w miejscu instalacji:


Układ 1.

- przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4”, 

- gniazdko 230V,


- odpływ do kanalizacji. 

-   Zamontowane źródło wyjścia wody wstępnie oczyszczonej, o ciśnieniu min. 0.2 MPa,

Układ 2.

Dostosowane wymagania sprzętowe przyłącza w miejscu instalacji:


-   przyłączenie do źródła wody wstępnie oczyszczonej układu 1.,

- gniazdko 230 V

 

 

Pozostałe wymagania: 

1.     Okresowe wymiany materiałów eksploatacyjnych nie krótsze niż 6 miesięcy:

Układ 1.:

1. Filtry wstępne: 

- filtr osadowy 5μm 


- zintegrowany moduł oczyszczania wstępnego (osadowo-węglowo-zmiękczający)  

2. Moduły jonowymienne:


• wymiana modułu jonowymiennego o poj. 5000 ml /komplet

Wymiana po wyprodukowaniu min. 5000 dm3 wody oczyszczonej drugiej klasy czystości 

Układ 2.:

1. Moduły jonowymienne: wymiana modułu jonowymiennego o poj. 2000 ml- komplet, po wyprodukowaniu min. 2000 dm3 wody ultraczystej

2. Promiennik lampy UV 185/254 nm, wymagana żywotność: minimum 8500 godzin pracy 

3. Kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2μm - wymiana nie mniej niż, co 12 miesięcy.

a)     Instalacja stacji oczyszczania wody z doprowadzeniem do przyłączy,  połączeń  niezbędnych do pracy urządzenia przez autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce

b)     Kwalifikacja (walidacja) i oprogramowania IQ/OQ

c)     1-dniowe szkolenie z obsługi urządzenia i oprogramowania

d)     Gwarancja 24 miesiące.

e)     Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce

f)     Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat od chwili zakupu sprzętu

g)     Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim i angielskim

h)     zgodność oprogramowania z wymogami FDA 21 CFR Part 11

2.     Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w poniższym zakresie: 

a) wsparcie serwisowe producenta będzie świadczone bez dodatkowych opłat przez 24 miesiące;

b) świadczenia gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym świadczonym przez serwis autoryzowany przez producenta; Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta, 

c) usługi serwisowe typu door to door, 

d) w przypadku wystąpienia usterki, naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 10 dni roboczych – licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do momentu dostarczenia sprawnego urządzenia, 

e) wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem oprogramowania w trybie 8x5, tj. co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 

f) Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej, 

g) czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 10 h, liczony w godzinach przyjmowania zgłoszeń, co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 

h) przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę, 

i) Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: - nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo - wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie);

j) dostęp za pośrednictwem Wykonawcy do centrum wsparcia technicznego producenta; 

k) dostęp (uprawnienie do pobierania i instalowania) do wszelkich aktualizacji oferowanego produktu w zakresie drobnych poprawek jak i nowych wersji oprogramowania, pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania środowiska, 

l) dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego produktu.

3.     Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

            42912330-4 Aparatura do oczyszczania wody

4.     Odbiór urządzeń i oprogramowania nastąpi w Laboratorium Zamawiającego: 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Polna 16 

5.     Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalny (nieprzekraczalnym) w ciągi 60 dni od podpisania umowy.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:

nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem. 

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Gruszczyk.

 

VIII. Zamawiający nie wymagania wniesienia wadium 

 

IX. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru podanego w Zapytania ofertowego [formularz ofertowy].

2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o których mowa w rozdz. VI Zapytania ofertowego.

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy).

4. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

1)   Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 

2)   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

3)   Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4)   Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania

 

Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego) wysłana na adres: projekt@naturaexpert.pl w terminie do dnia 20.11.2018 r. do godz. 15.00 

Oferta może zostać złożona w języku angielskim lub innym urzędowym języku Unii Europejskiej. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1)   Cena oferty to cena netto.

2)     Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3)     Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w PLN  

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt): 

 

Kryteria oceny ofert

Waga (%)

Cena netto oferty 

80 %

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego

20%

 

A.    Cena oferty - 80 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

B.   Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – 20%

Wartość punktowa (G) w kryterium Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wyliczana będzie wg wzoru:

G = Gmin/Gn * 20

gdzie:

Gmin – Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.

Gn – Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach) – ocenianej oferty;

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 20 pkt.

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego, określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w godzinach. 

Maksymalny czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 10 h. Jeżeli wykonawca wskaże czas reakcji serwisu dłuższy niż 10 h oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego czasu reakcji serwisu gwarancyjnego do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy przewidziany czas tj. 10 h i taki czas zostanie przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę.

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

1.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane e-mailem.

3.    Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

1.     Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

2.     Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

2)  w zakresie terminu w przypadku:

a)     gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

b)     gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych 
z przedmiotem zamówienia;

3)     w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

3.       Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

4.       Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

 

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone w walucie polskiej PLN  

 

XVIII. Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań