Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-11-2017

 

Nazwa zamawiającego

GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

Numer ogłoszenia

1066122

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający informuję, iż załączniki do niniejszego ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej
http://naturaexpert.pl/przetargi

Miejsce i sposób składania ofert

I. Oferta powinna dostarczona w formie elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego) wysłana na adres: projekt@naturaexpert.pl w terminie do dnia 30.11.2017 r. do godz. 15.00 
Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim lub innym urzędowym języku Unii Europejskiej. 
II. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru podanego w Zapytania ofertowego [formularz ofertowy]. 
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o których mowa w rozdz. VI Zapytania ofertowego.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy).
4. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@naturaexpert.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Gruszczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 300 403

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa:
1) Chromatografu gazowego z detektorem FID wyposażonego w przystawkę do analizy fazy nadpowierzchniowej („headspace”) oraz autosampler do próbek ciekłych
2) Spektrofotometra dwuwiązkowego z pulpitem sterowniczym, wraz z oprogramowaniem wewnętrznym oraz oprogramowaniem komputerowym
3) Gradientowy system HPLC-DAD, wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem DAD.
2. Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w poniższym zakresie: 
a) wsparcie serwisowe producenta będzie świadczone bez dodatkowych opłat przez 24 miesięcy;
b) świadczenia gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym świadczonym przez serwis autoryzowany przez producenta; Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta, 
c) usługi serwisowe typu door to door, 
d) w przypadku wystąpienia usterki, naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 10 dni roboczych – licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do momentu dostarczenia sprawnego urządzenia, 
e) wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem oprogramowania w trybie 8x5, tj. co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 
f) Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej, 
g) czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 10 h, liczony w godzinach przyjmowania zgłoszeń, co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 
h) przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę, 
i) Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: - nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo - wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie);
j) dostęp za pośrednictwem Wykonawcy do centrum wsparcia technicznego producenta; 
k) dostęp (uprawnienie do pobierania i instalowania) do wszelkich aktualizacji oferowanego produktu w zakresie drobnych poprawek jak i nowych wersji oprogramowania, pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania środowiska, 
l) dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego produktu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubartowski Miejscowość: Ostrów Lubelski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup urządzeń i oprogramowania niezbędnego do stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w rozdz. III Zapytania ofertowego.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w rozdz. III Zapytania ofertowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalny (nieprzekraczalnym) w ciągi 60 dni od podpisania umowy.

Załączniki

 

Pytania i wyjaśnienia

Pytania i wyjaśnienia do pobrania.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie przewiduje konieczności spełniania przez Wykonawców ww. warunku udziału w tym postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie przewiduje konieczności spełniania przez Wykonawców ww. warunku udziału w tym postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie przewiduje konieczności spełniania przez Wykonawców ww. warunku udziału w tym postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie przewiduje konieczności spełniania przez Wykonawców ww. warunku udziału w tym postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie przewiduje konieczności spełniania przez Wykonawców ww. warunku udziału w tym postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
2) w zakresie terminu w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych 
z przedmiotem zamówienia;
3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w szczególności:
a) zmiana danych teleadresowych Stron Umowy;
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, sposobu opisywania faktur).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 

Ocena oferty

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A. Cena oferty - 80 %
Punktacja:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
B. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – 20%
Wartość punktowa (G) w kryterium Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wyliczana będzie wg wzoru:
G = Gmin/Gn * 20
gdzie:
Gmin – Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.
Gn – Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach) – ocenianej oferty;
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 20 pkt.
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego, określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w godzinach. 
Maksymalny czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 10 h. Jeżeli wykonawca wskaże czas reakcji serwisu dłuższy niż 10 h oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego czasu reakcji serwisu gwarancyjnego do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy przewidziany czas tj. 10 h i taki czas zostanie przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający (beneficjent)

 

Nazwa

GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

Adres

Bartosza Głowackiego 35

20-060 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 852 00 24

Fax

81 852 00 24

NIP

919 100 56 09

Tytuł projektu

Rozwój NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk poprzez stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego.

Numer projektu

RPLU.01.03.00-06-0026/16-01