ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż urządzenie mechaniczne do przygotowywania próbek z selekcją na poszczególne frakcje materiału roślinnego tj. kwaty, liście, ziele, nasion.

I.          Nazwa oraz adres Zamawiającego:

NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk [dalej zwane „Zamawiającym” ]

ul. Głowackiego 35

20-060 Lublin

NIP: 712-327-46-78

REGON: 

Adres strony internetowej www.naturaekspert.eu

Adres e-mail: projekt@naturaexpert.pl

 

II.         Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.

 

III.        Opis przedmiotu zamówienia.

1.     Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż urządzenia charakteryzującego się następującymi parametrami technicznymi:

a)   Separacja materiału roślinnego w stanie wysuszonym.

b)   Separacja materiału roślinnego w stanie świeżym.

c)   System umożliwiający rozdzielenie materiału min. 3 frakcje.

d)   Załadunek rozdzielonego materiału do kontenera o objętości do 1m3

e)   System dozowania próbki materiału.

f)     Płynna regulacja dozowania rozdziału próbki

2.     Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie licząc od daty odbioru końcowego robót.

3.     Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 16600000-1 – Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie.

4.     Odbiór maszyny nastąpi w siedzibie Wykonawcy. 

5.     Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

6.     Zamawiający przewiduje dwie transz płatności:

50 % wartości oferty w ciągu trzech dni od podpisania umowy

50% wartości w dniu dokonania odbioru. 


IV. Termin wykonania zamówienia.

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalny (nieprzekraczalnym) do dnia 25 maja 2017 roku.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:

nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem. 

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Gruszczyk.

 

VIII. Zamawiający nie wymagania wniesienia wadium 

 

IX. Termin związania ofertą

 

1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty

 

1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ [formularz ofertowy].

2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

4. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

1.     Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 

2.     Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

3.     Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4.     Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania

 

Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego) wysłana na adres: projekt@naturaexpert.pl w terminie do dnia 22.03.2017 r. do godz. 15.00 

Oferta może zostać złożona w języku angielskim lub innym urzędowym języku Unii Europejskiej. 

 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1)   Cena oferty to cena netto.

2)     Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3)   Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w PLN lub EURO lub USD.

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt): 

 

Kryteria oceny ofert

Waga (%)

Cena netto oferty

100 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

1.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane e-mailem.

3.      Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

1.     Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.     Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

2)  w zakresie terminu w przypadku:

a)     gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

b)     gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych 
z przedmiotem zamówienia;

3)     w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

3.       Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

4.       Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

 

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą

 

Zamawiający dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone w walucie polskiej PLN lub EURO lub USD.

 

XVIII. Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Zatwierdził: Krzysztof Gruszczyk 

Lublin, dnia 14 marca 2017 r.

 

LINK DO POBRANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ