Zapytanie ofertowe na dostawę i zakup zestawu urządzeń separująco-czyszczących z detektorem (wykrywania zanieczyszczeń metalicznych) w świeżym materiale roślinnym.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk [dalej zwane „Zamawiającym” ] ul. Głowackiego 35
20-060 Lublin
NIP: 9191005609
REGON: 950221501
Adres strony internetowej www.naturaexpert.com
Adres e-mail: projekt@naturaexpert.com

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie wytycznych: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

III. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. 1)  Cel: Dostawa kompletnego rozwiązania technologicznego polegającego na dostawie zestawu urządzeń separująco- czyszczących z detektorem (wykrywania zanieczyszczeń metalicznych) w świeżym materiale roślinnym

 2. 2)  Dostawa kompletu urządzeń systemu separacji materiału roślinnego, wykonanego w systemie zaprojektuj i dostarcz na podstawie koncepcji autorskiej Zamawiającego ustalonej z Wykonawcą w terminie 21 dni od podpisania umowy i wykonania zestawu urządzeń w terminie nie dłuższym niż 180 dni od podpisania umowy.

  1. a)  Parametry techniczne:

   • zapotrzebowanie energetyczne: moc max 20 kW całego układu urządzeń,

   • Wydajność minimalna, technologiczna układu dla materiału roślinnego: 1,0 t/h świeżego produktu kwiaty, liście 2

    t/h, 3-5 t/h korzenie.

   • Możliwość sterowania mechanicznego, manualnego lub elektronicznego sterowania, zabezpieczenie start /stop,

    poszczególnych elementów procesu (urządzeń)

   • Możliwość adaptacji pracy urządzenia w systemie automatycznym i bezobsługowym.

   • System powiadamiania, kontroli pracy układu, bhp stanowiskowego

   • System monitorowania np. wilgotności, temperatury

   • Zasilanie: 230V/400V 50Hz.

  2. b)  Zestaw urządzeń wykonany ze stali zabezpieczonej nierdzewnie, elementy kontaktowe z produktem wykonane z materiałów nierdzewnych, odpornych na soki roślinne, stal ASI 304, i ASI 316L:

   • Stacja rozładowcza: urządzenie przyjęcia świeżego produktu bezpośrednio po zbiorze, umożliwiające przyjęcie

    świeżego produktu ze środka transportu, zapewniające utrzymanie higieniczne procesu, spełniające wymagania

    HCCP i GACP. Urządzenie transportujące (taśmy), wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

   • Stół inspekcyjny- diagnostyczny z detektorem do wykrywania zanieczyszczeń. Miejsce (urządzenie – stanowisko)

    umożliwiające manualną, organoleptyczną i elektroniczną diagnostykę urządzeniami pomiarowymi, umożliwiającą

    kontrolę przydatności produktu.

   • Krajalnica, rozdrabniacz, świeżego materiału roślinnego: urządzenie umożliwiające pokrojenie i wstępne

    skalibrowanie według potrzeb materiału roślinnego do dalszego procesu technologicznego.

   • Separator świeżego materiału roślinnego. Urządzenie umożliwiające skalibrowanie według potrzeb materiał

    roślinny.

   • Transportery świeżego produktu, regulowanym przepływem produktu w ciągu urządzeń – przewidywana ilość 6 szt

    z urządzeniem magazynowym o pojemności min. 8 m3, z ruchomą podłogą i systemem dozowania na transporter

    dozujący.

   • Urządzenie sterujące układem. Szafa sterownicza umożliwiająca programowanie kontroli procesu.

    

c) Funkcje monitorujące pracę systemu:

 • System alarmu start / stop układu

 • System sterowania układu z płynną regulacją procesu.

d) Funkcje zabezpieczające pracę systemu: • Szafa sterująca układu.

3) Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w poniższym zakresie:

 • Wykonawca udzieli Zamawiającemu, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie licząc od daty odbioru.

 • Naprawy gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym dostawcy lub producenta;

 • Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne,

  zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta,

 • Usługi serwisowe typu door to door,

 • W sytuacji wystąpienia usterki: naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 3 dni roboczych – licząc od momentu

  otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do momentu dostarczenia sprawnego urządzenia,

 • Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej,

 • Czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 24 h, liczony w godzinach przyjmowania zgłoszeń, co najmniej 8 godzin przez

  5 dni w tygodniu,

 • Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu

  podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę,

 • Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: - nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem

  e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo - wykonanie

  czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie);

 • Dostęp za pośrednictwem Wykonawcy do centrum wsparcia technicznego producenta;

 • Dostęp (uprawnienie do pobierania i instalowania) do wszelkich aktualizacji oferowanego produktu w zakresie

  drobnych poprawek jak i nowych wersji oprogramowania, pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i

  utrzymania środowiska, jeżeli takie istnieje.

 • Dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego produktu.

4) Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

42215000-6 Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

5) Odbiór urządzeń nastąpi w Laboratorium Zamawiającego: GKNE, 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Polna 16

6) 7)

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych Warunki zakupu:

1. Ofertę można złożyć wysyłając e-mail na adres: projekt@naturaexpert.pl
2. Wykonanie dokumentacji technologicznej urządzeń.
3. Forma płatności: przelew.
4. Termin realizacji zlecenia: do 180 dni od daty zamówienia – podpisania umowy.
5. Warunki gwarancji minimum 12-miesięczny okres gwarancji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 6. Ważność oferty: czas związania z ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

7. Miejsce dostawy: 21-110 Ostrów Lubelski, ul Polna 16, Polska. 8. Oznakowanie i certyfikaty CE.

IV. Termin wykonania zamówienia.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

  

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 180 dni od dnia podpisania umowy. Wydłużenie terminu wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:

nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem. 2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Gruszczyk.

VIII. Zamawiający nie wymagania wniesienia wadium IX. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ [formularz ofertowy] lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu.

 2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.

 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy

 4. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

 • -  Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie

  długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

 • -  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

 • -  Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 • -  Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie

  gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

  XI. Miejsce oraz termin składania

  Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu), wysłana na adres: projekt@naturaexpert.com w terminie do dnia 29-01-2020 godz. 12.00, lub pisemnie na adres GKNE, 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Polna 16.
  Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim.

  XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

               

 1. 1)  Cena oferty to cena netto.

 2. 2)  Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 3. 3)  Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w PLN

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt):
Kryteria oceny ofert : Waga (%)
Cena netto oferty za ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego: 80 %

Okres gwarancji: 20% A. Cena oferty - 80 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

B. Okres gwarancji – 20%

Wartość punktowa (G) w kryterium Okres gwarancji wyliczany będzie wg wzoru:

G = Gmin/Gn * 20

gdzie:

Gmin – Okres gwarancji (w miesiącach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.

Gn – Okres gwarancji (w miesiącach) – ocenianej oferty;

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Okres gwarancji wynosi 20 pkt.

Okres gwarancji (w miesiącach), określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w miesiącach.

Minimalny Okres gwarancji (w miesiącach) wynosi 12 miesięcy.

Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego Okres gwarancji (w miesiącach), oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje w sposób jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

 2. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 3. Wymagane jest podpisanie umowy po wyborze oferty Wykonawcy z Zamawiającym.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

               

2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy: 1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

 1. a)  niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

 2. b)  pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

 3. c)  pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

 4. d)  konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze

  względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia

  wynagrodzenia;

2) w zakresie terminu w przypadku:

 1. a)  gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

 2. b)  gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;

3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:

 1. a)  gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

 2. b)  gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod

  warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności nie

wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone wyłącznie walucie polskiej PLN

XVIII. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zatwierdził: Krzysztof Gruszczyk Lublin, dnia 20-01-2020 r.

Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy o baraku powiązań Istotne postanowienia umowy

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Istotne postanowienia umowy