Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-10-2019

Numer ogłoszenia

1210136

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu), wysłana na adres: projekt@naturaexpert.pl w terminie do dnia 14-10-2019 godz. 12.00, lub pisemnie na adres GKNE, 21-110 Ostrów Lubelski, ul Polna 16.
Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@naturaexpert.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Gruszczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 300 403

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Cel: Dostawa Zamawiającemu kompletnego rozwiązania technologicznego polegającego na wyposażeniu pracowni hodowli roślin w niezbędne urządzenia wymagane w procesie hodowli roślin metodą aeroponiki. 

Dostawa układu areoponicznego, stanowiącego wykonanie badawczo- testowego symulatora technicznego systemu aeroponicznego hodowli roślin, charakteryzującego się parametrami technicznymi:
A. Układu uprawowego z komorą aeroponiczną do wzrostu roślin o powierzchni min. 3,0 m2 ( np. Wymiar szer. 1-1,2 m x3 m dł, wysokość komory aeroponicznej min 50 cm) komora aeroponiczna osłonięta, dostęp oświetlenia słonecznego- brak, dostęp oświetlenia sztucznego- brak. Wymagany łatwy dostęp do komory aeroponicznej do oceny systemu korzeniowego. Konstrukcja stołu wykonana w technice metalowej ze stopu lekkiego np. Aluminium, ewentualnie stal INOX lub AISI 304, 316, inne tworzywa np. PCV. Stoły szczelne z odpływem odcieku do zbiornika, wyposażone w system rurarzu i dysz rozpyłowych, dozujących pożywkę. Mocowanie roślin np. w koszyczku i krążku neuprenowym. 
B. Komputerowy system odżywiania roślin. System wyposażony w programowalny układ sterowania czasowego dozowania pożywki, napowietrzania systemu korzeniowego, Zbiornik na pożywkę o pojemności min. 200 l. 
C. Automatyczny system sterowania zawierający: monitor, dziennik informacyjny, z wbudowanym Wi-Fi, zapewniający ciągły odczyt dla pH, (EC/ppm700/TDS/CF) i temperatury w roztworze odżywczym zapewniający:
− Archiwizację, raportowanie danych z możliwością przesyłania do komputera za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego do komputera, lub tabletu, smartfona.
− Spersonalizowane ustawienia systemu
− Monitorowanie 24/7, z opcją komunikatu pocztą e-mail.
− Wysokociśnieniowa sonda pH.
− Sonda przewodności.
D. System kontroli klimatu zawierający cyfrowy kontroler atmosfery posiadający precyzyjny czujnik (NDIR) dwutlenku węgla oraz czujniki pomiaru temperatury, wilgotności, poziom natężenia światła zapewniające monitorowanie i sterowanie klimatem po przez uruchamianie urządzeń np. Wiatraki, klimatyzacja, osuszacze powietrz, grzejniki i sprzęt wytwarzania odpowiedniego poziomu CO2. System powinien umożliwić efektywne monitorowanie i kontrolę środowiska roślin nawet na odległość. Oprogramowanie systemu powinno pozwolić na monitorowanie zmian i ich dokonywanie za pomocą systemu komputerowego lub laptopa. Oprogramowanie powinno umożliwić zapisywanie zmian zachodzących w kontrolowanym środowisku.
E. System oświetlenia LED zapewniający programowalne sterowanie widmem światła umożliwiające:
− Automatyczne programowanie dowolnej fazy wzrostu roślin, możliwość kombinacji widm.
− Programowanie faz wschód/zachód słońca.
− Programowanie w systemie dzień/tydzień/sezon
− Płynne konfigurowanie i przejścia z faz wzrostu wegetatywnego/kwitnienie/owocowanie/spoczynek
− Radiacja na poziomie 150 mikromoli z modulacją barwy światła PPF ( µmol/s):486 µmol/m2/s
− PPFD ( µmol/m2/s 50cm od szczytów roślin) :123,11 µmol/m2/s
− Zasilanie: 230V/50Hz.
Docelowo określono w SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubartowski Miejscowość: Ostrów Lubelski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa Zamawiającemu kompletnego rozwiązania technologicznego polegającego na wyposażeniu pracowni hodowli roślin w niezbędne urządzenia wymagane w procesie hodowli roślin metodą aeroponiki. 
Szczegółowo cel zawarto w SIWZ i na stronie www.naturaexpert.com /przetargi

Przedmiot zamówienia

Dostawa układu areoponicznego, stanowiącego wykonanie badawczo- testowego symulatora technicznego systemu aeroponicznego hodowli roślin, charakteryzującego się parametrami technicznymi określonymi w SIWZ.
Materiały do pobrania w załączniku i na stronie www.naturaexpert.com /przetargi

Kod CPV

38970000-5

Nazwa kodu CPV

Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1) Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w poniższym zakresie:

− Wykonawca udzieli Zamawiającemu, co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia licząc od daty odbioru. świadczenia gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym świadczonym przez serwis autoryzowany przez producenta; 
− Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.
− wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem oprogramowania w trybie 8x5, tj. co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 
− Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej, 
− czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 24 h, liczony w godzinach przyjmowania zgłoszeń, co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę. Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: - nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo - wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie);

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalnym (nieprzekraczalnym) 60 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30-12-2019 roku.
1) Warunki zakupu:
1. Ofertę można złożyć wysyłając e-mail na adres: projekt@naturaexpert.pl  
2. Wymagana dostawa, uruchomienie oraz szkolenie w LBR Zamawiającego z dokumentacją.
3. Forma płatności: przelew do 30 dni (od daty uruchomienia, ale nie później niż 31-12-2019).
4. Termin realizacji zlecenia: do 60 dni od daty zamówienia – podpisania umowy.
5. Warunki gwarancji 24-miesięczny okres gwarancji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
6. Ważność oferty: czas związania z ofertą 1 miesiąc.
7. Miejsce dostawy: 21-110 Ostrów Lubelski, Polna 16, Polska.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmioty posiadające zdolność operacyjną do realizacji dostawy nie będące w stanie likwidacji lub prowadzonego postępowania naprawczego.

Wiedza i doświadczenie

Nie wymagane

Potencjał techniczny

Mający zdolność do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Mający zdolność do wykonania zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie jest wymagane wniesienie wadium

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
2) w zakresie terminu w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;
3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem. 
2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Gruszczyk.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt): 
Kryteria oceny ofert : Waga (%)
Cena netto oferty za ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego: 80 %
Czas realizacji zamówienia: 20%
A. Cena oferty - 80 %
Punktacja:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
B. Czas realizacji zamówienia – 20%
Wartość punktowa (G) w kryterium Czas realizacji zamówienia wyliczana będzie wg wzoru:
G = Gmin/Gn * 20
gdzie:
Gmin – Czas realizacji zamówienia (w dniach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.
Gn – Czas realizacji zamówienia (w dniach) – ocenianej oferty;
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Czas realizacji zamówienia wynosi 20 pkt.
Czas realizacji zamówienia, określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w dniach.
Maksymalny Czas realizacji zamówienia wynosi 60 dni (od daty zamówienia-podpisania umowy). 
Jeżeli wykonawca wskaże Czas realizacji zamówienia dłuższy niż 60 dni, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego czasu realizacji zamówienia do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy przewidziany czas tj. 60 dni i taki czas zostanie przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

Adres

Bartosza Głowackiego 35

20-060 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 852 00 24

Fax

81 852 00 24

NIP

9191005609

Tytuł projektu

Rozwój NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk poprzez stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego.

Numer projektu

RPLU.01.03.00-06-0026/16-01