Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-10-2019

Numer ogłoszenia

1208939

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Adres strony internetowej www.naturaexpert.com
Informacja o ogłoszeniu, dokumenty źródłowe do pobrania są zamieszczone w naszej stronie internetowej w zakładce Przetargi/ należy wybrać ogłoszenie i pobrać załączniki.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu), wysłana na adres: projekt@naturaexpert.pl w terminie do dnia 07-10-2019 godz. 12.00, lub pisemnie na adres GKNE, 21-110 Ostrów Lubelski, ul Polna 16.


Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim. 
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ [formularz ofertowy] lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu. 
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
4. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.
− Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 
− Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
− Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
− Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@naturaexpert.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Gruszczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 300 403

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Cel: Dostawa kompletnego rozwiązania technologicznego do otrzymywania wody oczyszczonej o wymaganych parametrach :
− Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego*, drugiego oraz trzeciego stopnia czystości.
− Otrzymana woda odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP XI dla wody oczyszczonej produkcyjnej*
− Otrzymana woda ma mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych UV-VIS, AAS, ICP/MS, IC, HPLC*, GC*, hodowli bakteryjnych*, analiz biochemicznych.*
Parametry wody oczyszczonej:
− Na+,SO42-,Cl-, Br-, N02-,NO3-, P043- < 0.5 ppb 
− krzemionka < 5 ppb 
− Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb 
− bakterie < 1 cfu/ml*
− cząstki > 0,2µm < 1 cząstka/ml*
− przewodność < 0,06 S/cm, (opór >18 MOhm*cm)
Uwaga: * urządzenie wyposażone w kapsułę mikro filtracyjną 0,22µm
2) Dostawa kompletu urządzeń systemu oczyszczania wody o parametrach opisanych w SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubartowski Miejscowość: Ostrów Lubelski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1) Dostawa kompletnego rozwiązania technologicznego do otrzymywania wody oczyszczonej o parametrach wymaganych:
− Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego*, drugiego oraz trzeciego stopnia czystości.
− Otrzymana woda odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP XI dla wody oczyszczonej produkcyjnej*
Otrzymana woda ma mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych UV-VIS, AAS, ICP/MS, IC, HPLC*, GC*, hodowli bakteryjnych*, analiz biochemicznych.*
Uwaga: * urządzenie wyposażone w kapsułę mikro filtracyjną 0,22µm

Przedmiot zamówienia

Układ 1. Układ oczyszczający wodę do klasy czystości drugiego i trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, wydajność min. 600 dm3/h
Układ 2. Układ doczyszczający UV produkujący, ultra czystą wodę spełniającą wymogi pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 oraz wody oczyszczonej produkcyjnej zgodnej z FP XI.
1) Dostawa (nie gorszego) kompletu urządzeń systemu oczyszczania wody:
a) Parametry techniczne: 
− Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.
− Stopnie oczyszczanie wody:
• filtracja na filtrach sedymentacyjnych:
filtracja kaskadowa na filtrach osadowych 20 mikronów oraz 5 mikronów o dużej wydajności (wysokość filtra 10” w korpusach z odpowietrzeniem),
• filtracja na filtrach węglowych:
filtracja na granulowanym węglu aktywnym w celu usunięcia związków organicznych, chloru oraz chloro pochodnych,
• proces zmiękczania:
automatyczna stacja zmiękczająca - płukanie i regeneracja złoża odbywa się automatycznie, kompaktowa budowa - kolumna jonitowa odporna na korozję (zbiornik z włókien szklanych) umieszczona wewnątrz obudowy na sól, wysoka zdolność usuwania jonów twardości, przepływ min. 2 m3/h,
• stacja odwróconej osmozy: 
wydajność: min. 600 dm3/h (min. 14000 dm3), stopień retencji 
97-99%, stopień odzysku 60%, wysokociśnieniowa pompa, rotametry retentatu i permeatu,
• demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym – kolumna jonowymienna o poj. 25 dm3,
• lampa UV 254 nm.
− Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
− Przewodnictwo wody oczyszczonej < 0,06 µS/cm – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
− Instalacja dodatkowego punktu poboru wody – pierwsza klasa czystości 
wg PN-EN ISO 3696:1999 (w opcji z kapsułą mikro filtracyjną 0,2µm).
− Możliwość i instalacja dodatkowego punktu poboru wody ogólnego laboratoryjnego przeznaczenia – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
− Możliwość i instalacja dodatkowego punktu poboru wody oczyszczonej – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
− Zbiornik ciśnieniowy do magazynowania wody oczyszczonej o pojemności 2 x 450 l. Łączony równolegle.
− Czytelne, przejrzyste oznakowanie miejsc poboru wody wg klasy czystości (przeznaczenia).
− Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zamkniętych punktach poboru wody.
− Możliwość stworzenia sieci dystrybucji wody z kilkoma punktami poboru obejmującej kilka pomieszczeń, czy pięter w budynku.
− Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, analizatora, itp.
− Kontrolne punkty poboru wody.
− Automatyczne płukanie membran (możliwość indywidualnego ustawienia okresu i czasu płukania membran).
− Wymuszone płukanie membran (serwisowe).
− System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
− Możliwość samodzielnego serwisowania przez Użytkownika (łatwa wymiana wkładów filtrujących).
− Zasilanie: 230V/50Hz.
− Stelaż ze stali nierdzewnej inox.
Pozostałe wymogi techniczne w SIWZ.

Kod CPV

42912330-4

Nazwa kodu CPV

Aparatura do oczyszczania wody

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1) Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w poniższym zakresie:
a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie licząc od daty odbioru. 
b) świadczenia gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym świadczonym przez serwis autoryzowany przez producenta; Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta, 
c) usługi serwisowe typu door to door, 
d) w przypadku wystąpienia usterki, naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 3 dni roboczych – licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do momentu dostarczenia sprawnego urządzenia, 
e) wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem oprogramowania w trybie 8x5, tj. co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 
f) Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej, 
g) czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 24 h, liczony w godzinach przyjmowania zgłoszeń, co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 
h) przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę, 
i) Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: - nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo - wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie);
j) dostęp za pośrednictwem Wykonawcy do centrum wsparcia technicznego producenta; 
k) dostęp (uprawnienie do pobierania i instalowania) do wszelkich aktualizacji oferowanego produktu w zakresie drobnych poprawek jak i nowych wersji oprogramowania, pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania środowiska, 
l) dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego produktu.

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Warunki zakupu:
1. Ofertę można złożyć wysyłając e-mail na adres: projekt@naturaexpert.pl  
2. Uruchomienie oraz szkolenie w LBR Zamawiającego + procedura kwalifikacyjna IQ, OQ wraz z dokumentacją autoryzowanego serwis HLP  
3. Forma płatności: przelew do 30 dni (od daty uruchomienia, ale nie później niż 31-12-2019).
4. Termin realizacji zlecenia: do 60 dni od daty zamówienia – podpisania umowy.
5. Warunki gwarancji minimum 24-miesięczny okres gwarancji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
6. Ważność oferty: czas związania z ofertą 1 miesiąc.
7. Miejsce dostawy: 21-110 Ostrów Lubelski, Polna 16, Polska.
8. Oznakowanie i certyfikaty CE.

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalnym (nieprzekraczalnym) 60 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30-12-2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dostawca lub Producent mający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na dostarczony produkt o czasie reakcji minimum 24 h,

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie branżowe. min. 5 lat

Potencjał techniczny

Producenci, przedstawicielstwa producenta lub podmioty serwis producenta.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Podmioty nie będące w likwidacji, będące w stanie spełnić wymagania Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalnym (nieprzekraczalnym) do 60 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30-12-2019 roku.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
2) w zakresie terminu w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;
3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ [formularz ofertowy] lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu. 
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
4. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.
− Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 
− Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
− Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
− Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt): 
Kryteria oceny ofert : Waga (%)
Cena netto oferty za ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego: 80 %
Czas realizacji zamówienia: 20%
A. Cena oferty - 80 %
Punktacja:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
B. Czas realizacji zamówienia – 20%
Wartość punktowa (G) w kryterium Czas realizacji zamówienia wyliczana będzie wg wzoru:
G = Gmin/Gn * 20
gdzie:
Gmin – Czas realizacji zamówienia (w dniach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.
Gn – Czas realizacji zamówienia (w dniach) – ocenianej oferty;
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Czas realizacji zamówienia wynosi 20 pkt.
Czas realizacji zamówienia, określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w dniach.
Maksymalny Czas realizacji zamówienia wynosi 60 dni (od daty zamówienia-podpisania umowy). 
Jeżeli wykonawca wskaże Czas realizacji zamówienia dłuższy niż 60 dni, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego czasu realizacji zamówienia do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy przewidziany czas tj. 60 dni i taki czas zostanie przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

Adres

Bartosza Głowackiego 35

20-060 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 852 00 24

Fax

81 852 00 24

NIP

9191005609

Tytuł projektu

Rozwój NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk poprzez stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego.

Numer projektu

RPLU.01.03.00-06-0026/16-01

Liczba wyświetleń: 19