ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż  urządzenia do precyzyjnego zbioru materiału roślinnego z urządzeniem (modułem) do próbko brania.

 

I.              Nazwa oraz adres Zamawiającego:

NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk [dalej zwane „Zamawiającym” ]

ul. Głowackiego 35

20-060 Lublin

NIP: 9191005609

REGON: 950221501

Adres strony internetowej www.naturaexpert.com

Adres e-mail:projekt@naturaexpert.pl

 

II.         Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie wytycznych: Umowy Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 [MR/H 2014-2020/23(3)07/2017].

 

III.        Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż urządzenia do precyzyjnego zbioru  materiału roślinnego z urządzeniem (modułem) do próbko brania, charakteryzującego się następującymi parametrami technicznymi:

 

 1. Czołowy, precyzyjny układ tnący, wyposażony w belkę tnącą z optymalnym pokryciem tarczami tnącymi, zawierający:

 • Szybkomocujące uchwyty noży tnących precyzyjnego zbioru.

 • Indywidualne zabezpieczenia tarcz tnących przed uszkodzeniem.

 • Trzypunktowy układ zawieszenia, kl II/III z opcjonalną, hydrauliczną regulacją nacisku.

 • Układ zawieszenia ciągany, umożliwiający ciągnięcie belki tnącej.

 • Hydrauliczne dociążanie układu tnącego, zawieszenie w środku ciężkości.

 • Szerokość robocza: 3.140mm (optymalnie)

 • Masa układu cięcia do 1000 kg.

 • Napęd z WOM przedni - 1000 rpm

 • Elastyczne osłony bezpieczeństwa pracy.

 • Zapotrzebowanie mocy dla czołowego, precyzyjnego zestawu tnącego powyżej ok. kW/KM 66/90

 • Układanie podczas zbioru warstwy materiału roślinnego centralnie o szerokości  do 1,6 m.

 • Wałek WOM

 1. Wielozadaniowy, tandemowy wóz zbierający, wyposażony w system pobierania, podawania z opcją wstępnego cięcia materiału roślinnego oraz magazynowania materiału podczas zbioru, zawierający:

 • Podbieracz materiału „bez krzywkowy” o szerokości 1,8 m, palce podbieracza w układzie „V”

 • Rotor podający materiał roślinny docinaczem ok. 31-32 noży, o średnicy 780 mm.

 • Ogumienie 710/40R-22,5 Radialne.

 • Układ zawieszenia: tandem resorowany bez osi skrętnej.

 • Sterowanie wraz z okablowaniem ISOBUS np. Comfort.

 • Automatyka załadunku i wyładunku.

 • Walce dozujące szt.3.

 • Oświetlenie LED

 • Zmienno- kierunkowy system wyładowczy.

 • Przednia ściana uchylana hydraulicznie

 • Pojemność do 31m3.

 • Przystosowanie do napędu przez wał szerokokątny WOM.

 • Zapotrzebowanie mocy powyżej 66/90 kW/KM.

 1. Urządzenie (moduł) do próbko brania materiału roślinnego zawierający:

 • Szerokość robocza pobierania próbek ok. 1,8 m.

 • Możliwość automatycznego dozowania do pojemników o pojemności do 0,5 m3

 • Możliwość ujednolicania masy próbek pobieranego materiału roślinnego.

 • System monitorowania podczas pracy układu z 3- 4 kamer audio wyświetlanym na monitorze w czasie rzeczywistym w kabinie operatora systemu.

 • Możliwość adaptacyjna monitorowania układu. 

Zestaw urządzeń opisany powyżej w pkt. a, b, c,  powinien być przystosowany do agregatowania na nośniku urządzeń (ciągniku) zawierającym TUZ przedni i tylny z napędem WOM, zasilaniem hydraulicznym przód 1P, tył 3P, zaczep kl II/III, Moc min. 66/90 kW/KM, Moc max. 100/135 kW/KM, instalacja elektryczna 12V

 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie licząc od daty odbioru.

3.    Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 16000000-5 – Maszyny rolnicze.

 1. Odbiór urządzeń nastąpi u Zamawiającego: 

GKNE Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Polna 16   

5.    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

6.    Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych na elementy (moduły) urządzeń w zamówieniu.

7.    Zamawiający przewiduje płatność w transzach.

8.     Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w poniższym zakresie:

 • wsparcie serwisowe gwarancyjne producenta będzie świadczone bez dodatkowych opłat przez 12 miesięcy;

 • świadczenia gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym świadczonym przez serwis autoryzowany przez producenta; Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta, 

 • usługi serwisowe typu door to door.

 • wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem oprogramowania w trybie 8x5, tj. co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu.

 • Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej, 

 • czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 24 h, liczony w godzinach przyjmowania zgłoszeń, co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 

 • przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę, 

 • Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: - nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie);

 • Dostęp za pośrednictwem Wykonawcy do centrum wsparcia technicznego producenta, w tym dostęp (uprawnienie do pobierania i instalowania) do wszelkich aktualizacji oferowanego produktu w zakresie drobnych poprawek jak i nowych wersji oprogramowania, pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania środowiska, dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego produktu.

 

IV. Termin wykonaniazamówienia.

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalnym (nieprzekraczalnym) 60 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30-12-2019 roku.

 

V. Warunkiudziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzyspełniają następujący warunek:

nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI.Wykazoświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewaniasię z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem. 

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Gruszczyk.

 

VIII. Zamawiającynie wymagania wniesienia wadium 

 

IX.Termin związaniaofertą

 Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

 

X. Opis sposobuprzygotowania oferty

1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ [formularz ofertowy] lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu. 

2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwodo reprezentowania Wykonawcy

4. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

1.     Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 

2.     Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

3.     Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4.     Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

 

XI. Miejsce oraztermin składania

Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu), wysłana na adres: projekt@naturaexpert.plw terminie do dnia 23-09-2019 do godz. 12.00,  lub pisemnie na adres GKNE, 21-110 Ostrów Lubelski, ul Polna 16.

Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim lub innym urzędowym języku Unii Europejskiej. 

 

XII.Opis sposobuobliczenia ceny oferty

1)   Cena oferty to cena netto.

2)   Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3)   Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w (PLN, USD lub EUR )* 

 

XIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczeniatych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt): 

Kryteria oceny ofert

Waga (%)

Cena netto oferty za ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego

80 %

Czas realizacji zamówienia

20%

 

A. Cena oferty - 80 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

B. Czas realizacji zamówienia – 20%

Wartość punktowa (G) w kryterium Czas realizacji zamówieniawyliczana będzie wg wzoru:

G = Gmin/Gn * 20

gdzie:

Gmin – Czas realizacji zamówienia(w dniach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.

Gn – Czas realizacji zamówienia(w dniach) – ocenianej oferty;

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Czas realizacji zamówieniawynosi 20 pkt.

Czas realizacji zamówienia, określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w dniach.

Maksymalny Czas realizacji zamówienia wynosi 60 dni liczony od daty podpisania umowy. 

Jeżeli wykonawca wskaże Czas realizacji zamówienia dłuższy niż 60 dni, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego. 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego czasu realizacji zamówienia do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy przewidziany czas tj. 60 dni i taki czas zostanie przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę.

 

XIV.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarciaumowyw sprawie zamówienia publicznego

1.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane e-mailem.

3.      Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowywymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

4.     Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wymaga zawarcia umowy na wykonanie zamówienia z Wykonawcą.

 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawiezamówienia publicznego

 1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

 2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresiesposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

 • niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

 • pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

 • pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

 • konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowychze względu na zmiany obowiązującego prawa;pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

 • w zakresie terminu w przypadku:

  1. gdybędzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

  2. gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych zprzedmiotemzamówienia;

 • w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:

  1. gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

  2. gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

 1. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

 2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

 

XVI.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą

Zamawiający dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone w walucie polskiej PLN lub USD, EUR

 

XVIII.Kosztyudziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

Zatwierdził:  Krzysztof Gruszczyk

 

Lublin, dnia 14-09-2019 r.

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Istotne postanowienia umowy

SIWZ