ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż Instalacji destylacji /ekstrakcji/ z materiału roślinnego olejków eterycznych (dostosowaną do celów laboratoryjnych) z wytwornicą pary

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk [dalej zwane „Zamawiającym” ] ul. Głowackiego 35
20-060 Lublin
NIP: 9191005609
REGON: 950221501
Adres strony internetowej www.naturaexpert.com
Adres e-mail: projekt@naturaexpert.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie wytycznych: Umowy Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 [MR/H 2014-2020/23(3)07/2017].

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa kompletu urządzeń: Instalacji destylacji parowej olejków eterycznych (dostosowaną do celów laboratoryjnych) z wytwornicą pary.

Cel: Dostawa kompletnego rozwiązania technologicznego do otrzymywania w warunkach laboratoryjnych prowadzenia procesu destylacji /ekstrakcji/ – umożliwiającego skalowanie mikro przemysłowe wyciągów roślinnych z opcją izolacji i zagęszczania: roztworów wodnych, wodnych z rozpuszczalnikami organicznymi substancji czynnych izolowanych z materiału roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem separacji substancji lotnych - olejków z roślin zawierających olejki eteryczne.

Zakres zadania: Wykonanie rozwiązania projektowego, wykonanie, montaż rurarzu i uruchomienie kompletnej instalacji destylacji (ekstrakcji) roślin leczniczych.

Instalacja powinna spełniać poniższe wymagania:

Powinna umożliwić stosowanie rozpuszczalników wodnych i organicznych umożliwić eksploatację w strefie EX, wewnątrz urządzeń strefa gazowa wynosi 0, na zewnątrz urządzeń w promieniu 1 m strefa wynosi 2, klasa temperaturowa max T200C. System powinien gwarantować manualną, jak również częściowo z automatyzowaną kontrolę przebiegu procesu, sterowalną procesem warzenia (grzania) za pomocą cyfrowego systemu kontroli w pomieszczeniu sterowania.

1. Elementy składowe instalacji i specyfikacja minimalna urządzeń składowych

 

1

Ekstraktor + Koncentrator

Ekstraktor o poj. roboczej 500 l, materiał stal AISI, część kontaktowa na mokro SS316L, część bezdotykowa SS304. Wewnętrzna grubość płaszcza 5 mm, płaszcz parowy 4 mm, z warstwą izolacyjną 50 mm. skraplacz, chłodnica, szklany separator, z mieszadłem, napęd mieszadła w wykonaniu przeciwwybuchowym.

500L Zbiornik do osadzania alkoholu, część kontaktowa na mokro ze stali AISI SS316L, część kontaktowa SS304. płaszcz 4 mm, płaszcz parowy 4 mm, z warstwą izolacyjną 50 mm.

300 l / h Koncentrator, część stykowa na mokro SS316L, część bezstykowa SS304, wyposażony w płaszcz grzewczy, parownik, skraplacz.

Rama pomocnicza, SS304, jedna pompa sanitarna 1T / H, zawory manualne do olejków eterycznych, sterowanie ze skrzynki kontrolnej usuwaniem wyciągu.

2

Wieża chłodnicza

Wydajność 40T/h, czynnik chłodniczy glikol, woda

2

Pompa wody

Wydajność 40T / H, część mokra SS316L, część bezstykowa ze stali węglowej lub SS304, silnik

4

Pompa próżniowa

2,35 kW, wykonanie: część stykowa SS316L, część bezstykowa ze stali węglowej. Np. Typu 2BV070

5

Pompa sanitarna

3T / h, SS316L, silnik przeciwwybuchowy.

6

Rurociągi i instalacja elektryczna i sterowania linii.

Rurociągi wykonane z materiału AISI SS316L. Obejmuje: rurociąg CIP, rurociąg rozpuszczalnika (woda-etanol), rurociąg próżniowy, rurociąg wody chłodzącej, rurociąg sprężonego powietrza, rurociąg pary grzewczej. Instalacja elektryczna i sterowania wykonana z materiałów spełniających wymagania instalacji w zabezpieczeniu przeciwwybuchowym, pomiędzy sterownikami w całej linii wykonana z materiałów nie iskrzących, w technologii ATEX, przewody łączą się ze sterownikiem, łącznie z zaworami i złączkami niewymienionymi w

Strona 2 z 10

powyższych pozycjach.

7

Certyfikaty

Deklaracja zgodności i Certyfikat CE wymagany do wszystkich urządzeń wchodzących wyposażenia linii poz.1-2. Kompletna dokumentacja techniczna, techniczno- ruchowa dostarczonych urządzeń. Dokumentacja techniczna zestawu, ze schematami technicznymi.

8

Wytwornica pary

Wydajność układu 300 kg/h, Moc palnika do 230 kW, ciśnienie robocze do 5 bar, zasilana na olej opałowy lekki do 20kg/h, wylot pary z wytwornicy 1”, komin fi 200mm,Wys max 200cm, zawór bezpieczeństwa certyfikowany, sterowanie np. Simens, automatyczne odmulanie sterowane zaworem odmulającym pneumatycznie, bezpieczny system sterowania zawierający wszystkie niezbędne elementy zabezpieczenia pracy. Wyposażenie w zespół redukcji pary sterowany automatycznie ze zbiornikiem wyrównawczym, komin h=6m wykonany ze stali nierdzewnej z izolacją termiczną z wełny skalnej oraz zewnętrznym płaszczem zestali nierdzewnej (elementy proste, trójnik, wyczystka, ustnik). Zbiornik kondensatu i wody zasilającej V= 300 l, wykonany ze stali nierdzewnej z izolacją termiczną, z okrywami ze stali nierdzewnej, wyposażony w regulator poziomu wody, regulator temperatury wody zasilającej, zawór elekromagnetyczny do zasilania świeżą wodą, przyłącze kondensatu, zbiornik przystosowany układem by-pass do podgrzewania wody parą. Stacja jonowymienna zmiękczania wody do pracy ciągłej dwu kolumnowa, pracująca w cyklu automatycznym, możliwość regeneracji złoża NaCl w formie pastylek, zawierająca w zespół przyłącza wody do stacji wyposażony w filtr mechaniczny płukany przeciwciśnieniem, manometry, zawory zaporowe, zawór zwrotny oraz węże elastyczne podłączenia stacji.
Wytwornica powinna posiadać własne sterowanie automatyczne skonfigurowane ze sterowaniem palnika, możliwość dołączenia systemu łączności z panelem sterowania centralnego z odczytem na monitorze zewnętrznym. Wytwornica pary powinna być certyfikowana przez Jednostkę Notyfikowaną w EU. Posiadać Certyfikat zgodności CE. Zawory bezpieczeństwa powinny posiadać Certyfikat Zgodności CE. Palnik powinien posiadać Certyfikat Zgodności CE. Wytwornica ma posiadać dokumentację Techniczno- Ruchową w języku polskim i angielskim.

Sterowanie:
- szafa główna do sterowania linią zamontowana poza strefą Ex ( przewidziana odległość 10-20mb od urządzenia), - wykonanie sterowania do mieszadeł w zbiornikach, sterowanie z falowników, start/stop oraz zadawanie obrotów np. z panelu HMI,
- wykonanie sterowania do otwierania dna ekstraktora,

- wykonanie sterowania do pomp transferowych i pompy próżni, - wykonanie pomiaru temperatury w zbiornikach,

Strona 3 z 10

- wykonanie pomiaru ciśnienia w zbiornikach,
- zabezpieczenie pomp przed sucho obiegiem,
- pomiar poziomu maksymalnego w zbiornikach,
- sterowanie pompą próżniową w układzie,
- sterowanie skraplaczem oparów,
- system bezpieczeństwa, blokująca obroty mieszadeł przy otwartych włazach,
- okablowanie urządzenia, uruchomienie i testy
- odczyt bieżących parametrów ( temperatura, ciśnienie, czas mieszania) manualny lub na panelu HMI, - uruchamianie poszczególnych procesów ( grzanie, mieszanie, próżnia) ręczne lub z panelu HMI,
- sterowanie zaworami ręczne bez potwierdzeń.

Dokumentacja sterowania powinna zawierać:
- dokumentację ogólną linii DTR z pełnym opisem poszczególnych funkcjonalności,
- instrukcję obsługi zgodną z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej oraz elektronicznej,
- schematy elektryczne (schematy, lista kabli, lista materiałowa, oznaczenia P&ID, specyfikacja części zamiennych),
- schematy instalacji pneumatycznej,
- analizę ryzyka,
- instrukcję wizualizacji do obsługi sterowania linią z panelu HMI, z instrukcją logowania i wykonania archiwizacji danych na dysk zewnętrzny lub kartę pamięci*,- (jeżeli dotyczy),
- specyfikacje sprzętową sterownika PLC oraz algorytm pracy*,
- deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące linii, zawierający numer seryjny i podpis,
- opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy,
- opis zastosowania elementów linii zgodnie z przeznaczeniem,
- ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania elementów linii,
- informacje dotyczące istniejącego ryzyka przy zastosowaniu konstrukcji bezpiecznej,
środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych,
- Procedura postępowania w razie awarii lub zatrzymania pracy linii, wraz z zastosowaniem funkcji blokowania, oraz sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania pracy całej linii,
- Procedura konserwacji i czynności regulacyjne. Szczegółowy opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie musi wykonywać użytkownik do prawidłowej pracy linii, z zachowaniem zasad BHP.
- instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności

*,- (jeżeli dotyczy),

Dokumentacja DTR z opisem sterowania, pomiary:

1. Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia:

W dostawie zapewnienie pełnej dokumentacji technicznej , atesty na użyte materiały, wraz z atestem na chropowatość wewnętrzną ścianek z kopią wydruków powykonawczych z pomiarów. Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normami europejskimi i posiadać stosowne deklaracje CE w tym spełniać wymogi dyrektywy Atex. Dostawca zapewni wykonanie testów FAT przez dostawcę, transport, montaż i uruchomienie z zastosowaniem rozpuszczalnika wodnego w zakładzie Zamawiającego.

Strona 4 z 10

Dane techniczne dotyczące urządzenia. Opis budowy i wyposażenia urządzenia. Wytyczne dotyczące transportu. Informacje odnośnie montażu i użytkowania urządzenia. Instrukcja obsługi. Instrukcję BHP. Instrukcje kontroli i konserwacji urządzenia. Informacje odnośnie postępowania w sytuacjach awaryjnych. Listę głównych elementów zamontowanych na urządzeniu wraz z instrukcjami obsługi. Wykazy elementów uszczelniających i środków smarnych. Lista certyfikatów materiałowych. Protokoły powykonawcze.

 1. Deklaracja zgodności obejmująca wymagane dyrektywy , w tym Atex jeżeli dotyczy.

 2. Rysunki techniczne urządzenia.

 3. Schemat P&ID (ang. piping and instrumentation diagram)

 4. Analiza ryzyka i ocena zagrożenia obsługi urządzenia i procesu

 5. Dokumentację spawalniczą jeśli wymagana przepisami
  WPS – dokumentacja technologiczna spawania. Uprawnienia spawaczy. Mapa spoin

 6. Testy walidacyjne

  • FAT (ang. Factory Acceptance Test) – Testy akceptacyjne przeprowadzane przez producenta w celu

   weryfikacji poprawności wykonania urządzenia zgodnie z założeniami umowy zanim zostanie sprzedany.

  • SAT (ang. Site Acceptance Test) – Testy akceptacyjne przeprowadzone u odbiorcy

  • DQ (ang. Design Qualification) Kwalifikacja Projektu - weryfikowanie zgodności projektu z wymaganiami użytkownika, obowiązującymi przepisami oraz standardami. Kwalifikacja Projektowa DQ wykazuje, że na etapie projektowania zagwarantowano spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań.- TAK

  • IQ (ang. Installation Qualification) Kwalifikacja Instalacyjna - weryfikowanie czy wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcje obsługi, rysunki, certyfikaty, itp. zostały dostarczone i są prawidłowe oraz czy wszystkie elementy są zamontowane zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Wykonanie Kwalifikacji Instalacyjnej IQ zapewnia, że urządzenia jest poprawne oraz pozwala przeprowadzić kolejne etapy kwalifikacji: - TAK

  • OQ (ang. Operational Qualification) - Kwalifikacja Operacyjna - weryfikowanie czy wszystkie funkcje urządzenia działają prawidłowo, sprawdza się zgodność z wymaganiami użytkownika, wymaganiami norm, przepisów i standardów: TAK

   2. Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w poniższym zakresie:
   a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie licząc od daty odbioru. wsparcie serwisowe producenta będzie świadczone bez dodatkowych opłat przez 12 miesiące;

   b) świadczenia gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym świadczonym przez serwis autoryzowany przez producenta; Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta,

   c) usługi serwisowe typu door to door,

   d) w przypadku wystąpienia usterki, naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 10 dni roboczych – licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do momentu dostarczenia sprawnego urządzenia,

   e) wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem oprogramowania w trybie 8x5, tj. co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu,

urządzenia, w celu

weryfikacji kompletności urządzenia i wizualnego potwierdzenia braku

uszkodzeń urządzenia w

transporcie oraz sprawdzenia poprawności wykonania urządzenia – TAK

Strona 5 z 10

f) Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej,

g) czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 24 h, liczony w godzinach przyjmowania zgłoszeń, co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu,

h) przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę,

i) Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: - nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo - wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie);

j) dostęp za pośrednictwem Wykonawcy do centrum wsparcia technicznego producenta;

k) dostęp (uprawnienie do pobierania i instalowania) do wszelkich aktualizacji oferowanego produktu w zakresie drobnych poprawek jak i nowych wersji oprogramowania, pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania środowiska,

l) dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego produktu.

3. Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

42910000-8 Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji

4. Odbiór urządzeń nastąpi w Laboratorium Zamawiającego:
GKNE Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Polna 16 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający przewiduje płatności transzami.

IV. Termin wykonania zamówienia.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:

nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalnym (nieprzekraczalnym) 90 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30-12-2019 roku.

Strona 6 z 10

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem. 2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Gruszczyk.

VIII. Zamawiający nie wymagania wniesienia wadium IX. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 15 dni od terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ [formularz ofertowy] lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu.
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy

4. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, na komputerze, maszynie do pisania lub

  ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w

  obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

XI. Miejsce oraz termin składania

Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu), wysłana na adres: projekt@naturaexpert.pl w terminie do dnia 23-09-2019 godz. 12.00, lub pisemnie na adres GKNE, 21-110 Ostrów Lubelski, ul Polna 16.
Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim lub innym urzędowym języku Unii Europejskiej.

Strona 7 z 10

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. 1)  Cena oferty to cena netto.

 2. 2)  Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 3. 3)  Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w (PLN, USD, EUR)*

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt):

Kryteria oceny ofert

Waga (%)

Cena netto oferty za ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego

80 %

Czas realizacji zamówienia

20%

A. Cena oferty - 80 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

B. Czas realizacji zamówienia – 20%

Wartość punktowa (G) w kryterium Czas realizacji zamówienia wyliczana będzie wg wzoru:

G = Gmin/Gn * 20

gdzie:

Gmin – Czas realizacji zamówienia (w dniach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.

Gn – Czas realizacji zamówienia (w dniach) – ocenianej oferty;

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Czas realizacji zamówienia wynosi 20 pkt.

Czas realizacji zamówienia, określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w dniach. Maksymalny Czas realizacji zamówienia wynosi 90 dni.

Jeżeli wykonawca wskaże Czas realizacji zamówienia dłuższy niż 90 dni, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Strona 8 z 10

Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego czasu realizacji zamówienia do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy przewidziany czas tj. 90 dni i taki czas zostanie przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane e-mailem.

 3. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający

  przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 4. Wymagane jest podpisanie umowy po wyborze oferty Wykonawcy z Zamawiającym.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy: 1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

 1. a)  niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

 2. b)  pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

 3. c)  pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu

  realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu

  zamówienia;

 4. d)  konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych

  ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia

  wynagrodzenia;

2) w zakresie terminu w przypadku:

a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; 3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:

 1. a)  gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

 2. b)  gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod

  warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia

okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Strona 9 z 10

oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby

niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w

formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą

Zamawiający dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone w walucie polskiej PLN lub USD, EUR

XVIII. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zatwierdził: Krzysztof Gruszczyk Lublin, dnia 14-09-2019 r.

 

Załączniki:
Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Istotne postanowienia umowy

SIWZ

Strona 10 z 10