Zapytanie ofertowe na dostawę i zakup zestawu dozowania i pakowania materiału sypkiego w 
opakowania jednostkowe o pojemności do 100 litrów. 


I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk [dalej zwane „Zamawiającym” ]
ul. Głowackiego 35
20-060 Lublin
NIP: 9191005609
REGON: 950221501


Adres strony internetowej www.naturaexpert.com
Adres e-mail: projekt@naturaexpert.com


II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie 
wytycznych: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020


III. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Cel: Dostawa kompletnego rozwiązania technologicznego polegającego na dostawie zestawu do dozowania, transportowania, 
ważenia i workowania materiałów sypkich o wymiarach do 80 mm, w worki papierowe, foliowe o pojemności do 100 litrów.
2) Dostawa kompletu urządzeń pakowania materiału roślinnego sypkiego, wykonanego w systemie zaprojektuj i dostarcz na 
podstawie koncepcji autorskiej Zamawiającego ustalonej z Wykonawcą w terminie 14 dni od podpisania umowy i wykonania 
zestawu urządzeń w terminie do 31-03-2021 roku
a) Parametry techniczne:
• zapotrzebowanie energetyczne: moc max 5 kW całego układu urządzeń,
• Wydajność minimalna, technologiczna układu pakowania dla sypkiego materiału roślinnego: 1,0 t/h sypkiego 
produktu o wymiarach do 15 mm, 2 t/h korzenie.
• Możliwość sterowania mechanicznego, manualnego lub elektronicznego sterowania, zabezpieczenie start /stop, 
poszczególnych elementów procesu (urządzeń)
• Możliwość adaptacji pracy urządzenia w systemie automatycznym i bezobsługowym.
• System powiadamiania, kontroli pracy układu, bhp stanowiskowego
• System monitorowania i wyłapywania zanieczyszczeń metalicznych
• Zasilanie: 230V/400V 50Hz.
b) Zestaw urządzeń wykonany ze stali zabezpieczonej nierdzewnie, elementy kontaktowe z produktem wykonane z 
materiałów nierdzewnych, odpornych na soki roślinne, stal ASI 304, i ASI 316L: 
• Stacja rozładowcza BIG BAG: urządzenie przyjęcia w sypkiego produktu zapakowanego w 4 szt. opakowania
zbiorcze typu BIG BAG, o pojemności jednostkowej do 2 m3 i masie do 1,2 t, umożliwiające jednoczesne sterowane 
opróżnianie produktu ze środka BIG BAG na transporter dozujący, zapewniające utrzymanie higieniczne procesu, 
spełniające wymagania HCCP. Stacja rozładowcza wykonana w systemie rozłącznych, regulowanych wysokościowo 
stelaży ze stali czarnej malowanej farbami spełniającymi wymagania dla przemysłu spożywczego. Stelaż umożliwia 
rozładunek produktu zawartego w BIG-BAG na transporter taśmowy o szerokości 800 mm i długości 7000 mm.
• Urządzenie transportujące – przenośnik taśmowy o szerokości 800 mm i długości 7000 mm, z zasuwami oraz
zsypami wykonanymi ze stali kwasoodpornej, (taśmy) wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z 
żywnością. Konstrukcja transportera stabilna, wykonana ze stali czarnej malowanej farbami spełniającymi 
wymagania w przemyśle spożywczym
• Transporter załadowczy do zasobnika na wysokość ok. 3,5 m, typu Z, o szerokości taśmy min. 500 mm, długość 
taśmociągu min 5000 mm, konstrukcja transportera wykonana ze stali czarnej malowanej farbami dopuszczonymi w 
przemyśle spożywczym, lub stali ASI, elementy kontaktowe z produktem ze stali ASI. Taśma wykonana z materiału 
dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
• Kosz (zasobnik) materiałów sypkich o pojemności min. 7 m3. Pojemnik o konstrukcji odwróconego graniastosłupa o 
podstawie czworokąta umożliwiające manualną, zasuwą opróżnianie zasobnika na urządzenie dozujące 
(workownicę). Wymiary optymalne wysokość całkowita do 3400 mm, szerokość 2450 mm, długość 3550 mm.
Wykonanie konstrukcyjne w stali czarnej, malowanej farbami dopuszczonymi w przemyśle spożywczym, Ściany 
wewnętrzne ze stali kwasoodpornej, mające kontakt z produktem. Elementy zbiornika wykonane do swobodnego 
demontażu w zakresie inspekcji wewnątrz zbiornika.
• Urządzenie ważące z układem dozowania do worka papierowego lub foliowego, wyposażone w elektroniczny 
system kontroli napełniania i ważenia opakowania jednostkowego, z systemem odpylania i urządzeniem 
inspekcyjnym wyławiającym ewentualne zanieczyszczenia metaliczne. Cechy urządzenia: maksymalna doza 
produktu 50 kg, wydajność min. 100 opakowań (porcji) /h, możliwość sterowania prędkością procesu po przez 
taśmę naważającą, sterowanie pneumatyczne zaciskami trzymającymi worki podczas napełniania, legalizacja wagi, 
samoczynne tarowanie zbiornika naważającego, system odpylania, wykonanie konstrukcyjne urządzenia ze stali 
kwasoodpornej. Gabaryty max wysokość 2400mm, długość 4500mm, szerokość 1300mm.
• Urządzenie sterujące układem. Szafa sterownicza umożliwiająca programowanie kontroli procesu.
c) Funkcje monitorujące pracę systemu:
• System alarmu start / stop układu
• System sterowania układu z płynną regulacją procesu.
d) Funkcje zabezpieczające pracę systemu:
• Szafa sterująca układu. 
3) Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w poniższym zakresie:
• Wykonawca udzieli Zamawiającemu, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie licząc od daty odbioru.
• Naprawy gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym dostawcy lub producenta; 
• Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne, 
zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta,
• Usługi serwisowe typu door to door,
• W sytuacji wystąpienia usterki: naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 3 dni roboczych – licząc od momentu 
otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do momentu dostarczenia sprawnego urządzenia,
• Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej,
• Czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 24 h, liczony w godzinach przyjmowania zgłoszeń, co najmniej 8 godzin przez 
5 dni w tygodniu,
• Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu 
podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę,
• Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: - nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem 
e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo - wykonanie 
czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie);
• Dostęp za pośrednictwem Wykonawcy do centrum wsparcia technicznego producenta;
• Dostęp (uprawnienie do pobierania i instalowania) do wszelkich aktualizacji oferowanego produktu w zakresie 
drobnych poprawek jak i nowych wersji oprogramowania, pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i 
utrzymania środowiska, jeżeli takie istnieje.
• Dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego produktu.
4) Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
42215000-6 Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów
5) Odbiór urządzeń nastąpi w Laboratorium Zamawiającego: 
GKNE, 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Polna 16
6) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
7) Warunki zakupu:
1. Ofertę można złożyć wysyłając e-mail na adres: projekt@naturaexpert.pl 
2. Wykonanie dokumentacji technologicznej urządzeń.
3. Forma płatności: przelew.
4. Termin realizacji zlecenia: do dnia 31-03-2021 roku
5. Warunki gwarancji minimum 12-miesięczny okres gwarancji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
6. Ważność oferty: czas związania z ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
7. Miejsce dostawy: 21-110 Ostrów Lubelski, ul Polna 16, Polska.
8. Oznakowanie i certyfikaty CE.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 31-03-2021 roku. 
Wydłużenie terminu wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, 
teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, 
krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:
Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem. 
2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Gruszczyk.
VIII. Zamawiający nie wymagania wniesienia wadium 
IX. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ [formularz ofertowy] lub własnej 
oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu. 
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
4. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 
- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
XI. Miejsce oraz termin składania
Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego lub 
własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu), wysłana na adres: projekt@naturaexpert.com w terminie do 
dnia 25-02-2021r, lub pisemnie z datą wpływu oferty najpóźniej w dniu 25-02-2021 roku, na adres GKNE, 21-110 Ostrów 
Lubelski, ul. Polna 16.
Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim. 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Cena oferty to cena netto.
2) Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w PLN 
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów 
oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt):
Kryteria oceny ofert : Waga (%)
Cena netto oferty za ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego: 80 %
Okres gwarancji: 20%
A. Cena oferty - 80 %
Punktacja:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
B. Okres gwarancji – 20%
Wartość punktowa (G) w kryterium Okres gwarancji wyliczany będzie wg wzoru:
G = Gmin/Gn * 20
gdzie:
Gmin – Okres gwarancji (w miesiącach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.
Gn – Okres gwarancji (w miesiącach) – ocenianej oferty;
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Okres gwarancji wynosi 20 pkt.
Okres gwarancji (w miesiącach), określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w miesiącach.
Minimalny Okres gwarancji (w miesiącach) wynosi 12 miesięcy.
Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią
Zapytania ofertowego.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego Okres gwarancji (w miesiącach), oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią
Zapytania ofertowego.
Do oceny punktowej za maksymalny okres gwarancji zamawiający przyjmuje 24 miesiące, jeżeli wykonawca wskaże okres
gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, oferta zostanie uznana i zaliczona z okresem maksymalnym przyjętym przez
zamawiającego.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje w sposób jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. 
2. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed 
zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
3. Wymagane jest podpisanie umowy po wyborze oferty Wykonawcy z Zamawiającym.
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 
realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia 
wynagrodzenia;
2) w zakresie terminu w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;
3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod 
warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności nie
wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było 
przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, 
skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych 
zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie 
Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a 
wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. 
Rozliczenia mogą być prowadzone wyłącznie walucie polskiej PLN
XVIII. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Zatwierdził: Krzysztof Gruszczyk
Lublin, dnia 20-01-2021 r.
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy o baraku powiązań
Istotne postanowienia umowy