Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-03-2020

Numer ogłoszenia

1236013

Status ogłoszenia

Rozstrzygnięte.

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej: www.naturaexpert.com/przetargi materiały do pobrania dotyczące zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu), wysłana na adres: projekt@naturaexpert.com w terminie do dnia 31-03-2020 godz. 12.00, osobiście lub pisemnie na adres GKNE, 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Polna 16.
Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim. 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Cena oferty to cena netto.
2) Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w PLN

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@naturaexpert.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Gruszczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 300 403

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Cel: Dostawa kompletnego rozwiązania technologicznego polegającego na dostawie urządzenia stanowiącego ciąg technologiczny (linię technologiczną) utrwalania materiału roślinnego metodą dehydratacji z modułem oczyszczania mikrobiologicznego, spełniającego minimalne wymagania określone poniżej: 
1) Moduł 1. Moduł dehydratacji selektywnej umożliwiający stosowanie zmodyfikowanych metod dehydratacji w warunkach niestacjonarnych (okresowo zmienne prowadzenie procesu). Dostawa kompletnego systemu utrwalania materiału roślinnego metodą dehydratacji z modułem oczyszczania mikrobiologicznego, wykonanego w systemie zaprojektuj i dostarcz na podstawie koncepcji autorskiej Zamawiającego, ustalonej z Wykonawcą w terminie 21 dni od podpisania umowy i wykonania zestawu urządzeń w terminie nie dłuższym niż 180 dni od podpisania umowy.
2) Moduł 2. Generator ciepła procesowego.  
Urządzenie umożliwiające dostarczenie niezbędnej ilości energii cieplnej generowanej z gazu ziemnego w procesie bezpiecznego, kontrolowanego nisko emisyjnego spalania. 
Zabezpieczenie dostawy, pokrycia energetycznego procesu dehydratacji w energię cieplną określane jest nastawami modułu 1,(moduł dehydratacji).
Wymagane jest, aby dostawca urządzenia dokonał wyceny oferty w oparciu dokonanie analizy projektowej wymagań procesowych urządzenia dehydratacji określone jako moduł 1.
Dostawa kompletnego rozwiązania technicznego urządzenia: generatora ciepła procesowego do systemu utrwalania materiału roślinnego metodą dehydratacji z modułem oczyszczania mikrobiologicznego, wykonanego w systemie zaprojektuj i dostarcz na podstawie koncepcji autorskiej Zamawiającego ustalonej z Wykonawcą w terminie 21 dni od podpisania umowy i wykonania zestawu urządzeń w terminie nie dłuższym niż 180 dni od podpisania umowy.
3) Moduł 3. Zabezpieczenia materiału wejściowego i wyjściowego, przed czynnikami zewnętrznymi: komora stabilizacji produktu świeżego i produktu otrzymanego w procesie dehydratacji.
Dostawa kompletu systemu zabezpieczenia (stabilizacji) materiału roślinnego produktu świeżego oraz produktu otrzymanego w procesie dehydratacji, wykonanego w systemie zaprojektuj i dostarcz na podstawie koncepcji autorskiej Zamawiającego ustalonej z Wykonawcą w terminie 21 dni od podpisania umowy i wykonania zestawu urządzeń w terminie nie dłuższym niż 180 dni od podpisania umowy.
Szczegóły opisane w SIWZ do pobrania w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubartowski Miejscowość: Ostrów Lubelski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel: Dostawa kompletnego rozwiązania technologicznego polegającego na dostawie urządzenia stanowiącego ciąg technologiczny (linię technologiczną) utrwalania materiału roślinnego metodą dehydratacji z modułem oczyszczania mikrobiologicznego, spełniającego minimalne wymagania określone poniżej: 
1) Moduł 1. Moduł dehydratacji selektywnej umożliwiający stosowanie zmodyfikowanych metod dehydratacji w warunkach niestacjonarnych (okresowo zmienne prowadzenie procesu). Dostawa kompletnego systemu utrwalania materiału roślinnego metodą dehydratacji z modułem oczyszczania mikrobiologicznego, wykonanego w systemie zaprojektuj i dostarcz na podstawie koncepcji autorskiej Zamawiającego, ustalonej z Wykonawcą w terminie 21 dni od podpisania umowy i wykonania zestawu urządzeń w terminie nie dłuższym niż 180 dni od podpisania umowy.

2) Moduł 2. Generator ciepła procesowego.  
Urządzenie umożliwiające dostarczenie niezbędnej ilości energii cieplnej generowanej z gazu ziemnego w procesie bezpiecznego, kontrolowanego nisko emisyjnego spalania. 
Zabezpieczenie dostawy, pokrycia energetycznego procesu dehydratacji w energię cieplną określane jest nastawami modułu 1,(moduł dehydratacji).
Wymagane jest, aby dostawca urządzenia dokonał wyceny oferty w oparciu dokonanie analizy projektowej wymagań procesowych urządzenia dehydratacji określone jako moduł 1.
Dostawa kompletnego rozwiązania technicznego urządzenia: generatora ciepła procesowego do systemu utrwalania materiału roślinnego metodą dehydratacji z modułem oczyszczania mikrobiologicznego, wykonanego w systemie zaprojektuj i dostarcz na podstawie koncepcji autorskiej Zamawiającego ustalonej z Wykonawcą w terminie 21 dni od podpisania umowy i wykonania zestawu urządzeń w terminie nie dłuższym niż 180 dni od podpisania umowy.
Charakterystyka i opis:
a) Urządzenie powinno być dostosowane do wymagań i potrzeb modułu dehydratacji, opisanego szczegółowo w wymaganiach i parametrach technicznych modułu 1.
3) Moduł 3. Zabezpieczenia materiału wejściowego i wyjściowego, przed czynnikami zewnętrznymi: komora stabilizacji produktu świeżego i produktu otrzymanego w procesie dehydratacji.
Dostawa kompletu systemu zabezpieczenia (stabilizacji) materiału roślinnego produktu świeżego oraz produktu otrzymanego w procesie dehydratacji, wykonanego w systemie zaprojektuj i dostarcz na podstawie koncepcji autorskiej Zamawiającego ustalonej z Wykonawcą w terminie 21 dni od podpisania umowy i wykonania zestawu urządzeń w terminie nie dłuższym niż 180 dni od podpisania umowy.
Elementy składowe systemu utrwalania materiału roślinnego:
a) Komora stabilizacji produktu świeżego
b) Komora stabilizacji produktu otrzymanego w procesie dehydratacji

Przedmiot zamówienia

Dostawa kompletnego rozwiązania technologicznego polegającego na dostawie urządzenia stanowiącego ciąg technologiczny (linię technologiczną) utrwalania materiału roślinnego metodą dehydratacji z modułem oczyszczania mikrobiologicznego, spełniającego minimalne wymagania określone poniżej: 
1) Moduł 1. Moduł dehydratacji selektywnej umożliwiający stosowanie zmodyfikowanych metod dehydratacji w warunkach niestacjonarnych (okresowo zmienne prowadzenie procesu). Dostawa kompletnego systemu utrwalania materiału roślinnego metodą dehydratacji z modułem oczyszczania mikrobiologicznego, wykonanego w systemie zaprojektuj i dostarcz na podstawie koncepcji autorskiej Zamawiającego, ustalonej z Wykonawcą w terminie 21 dni od podpisania umowy i wykonania zestawu urządzeń w terminie nie dłuższym niż 180 dni od podpisania umowy.

2) Moduł 2. Generator ciepła procesowego.  
Urządzenie umożliwiające dostarczenie niezbędnej ilości energii cieplnej generowanej z gazu ziemnego w procesie bezpiecznego, kontrolowanego nisko emisyjnego spalania. 
Zabezpieczenie dostawy, pokrycia energetycznego procesu dehydratacji w energię cieplną określane jest nastawami modułu 1,(moduł dehydratacji).
Wymagane jest, aby dostawca urządzenia dokonał wyceny oferty w oparciu dokonanie analizy projektowej wymagań procesowych urządzenia dehydratacji określone jako moduł 1.
Dostawa kompletnego rozwiązania technicznego urządzenia: generatora ciepła procesowego do systemu utrwalania materiału roślinnego metodą dehydratacji z modułem oczyszczania mikrobiologicznego, wykonanego w systemie zaprojektuj i dostarcz na podstawie koncepcji autorskiej Zamawiającego ustalonej z Wykonawcą w terminie 21 dni od podpisania umowy i wykonania zestawu urządzeń w terminie nie dłuższym niż 180 dni od podpisania umowy.

3) Moduł 3. Zabezpieczenia materiału wejściowego i wyjściowego, przed czynnikami zewnętrznymi: komora stabilizacji produktu świeżego i produktu otrzymanego w procesie dehydratacji.
Dostawa kompletu systemu zabezpieczenia (stabilizacji) materiału roślinnego produktu świeżego oraz produktu otrzymanego w procesie dehydratacji, wykonanego w systemie zaprojektuj i dostarcz na podstawie koncepcji autorskiej Zamawiającego ustalonej z Wykonawcą w terminie 21 dni od podpisania umowy i wykonania zestawu urządzeń w terminie nie dłuższym niż 180 dni od podpisania umowy.
Elementy składowe systemu utrwalania materiału roślinnego:
a) Komora stabilizacji produktu świeżego
b) Komora stabilizacji produktu otrzymanego w procesie dehydratacji

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 180 dni od dnia podpisania umowy. Wydłużenie terminu wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, dla zadań określonych jako : 
a) Zadanie 1) opisane jako Moduł 1, 
b) Zadanie 2) opisane jako Moduł 2 
c) Zadanie 3) opisane jako Moduł 3,  
Wszystkie zadania mieszczą się w wspólnym kodzie zamówień CPV. Dostawca składający ofertę na cały zakres objęty zapytaniem, jest zobowiązany do podania cen na każde zadanie (1-3). W przypadku złożenia oferty przez Dostawcę na cały zakres określony w zapytaniu ofertowym (zadanie 1-3), Zamawiający zastrzega sobie prawo porównanie ofert z zadań 1-3 ze wszystkich złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla Zamawiającego, co oznacza, że Dostawca dopuszcza wybór oferty częściowej przez Zamawiającego. 

7) Warunki zakupu:
1. Ofertę można złożyć wysyłając e-mail na adres: projekt@naturaexpert.pl  
2. Wykonanie dokumentacji technologicznej, dokumentacji z uruchomienia i poprawności działania urządzeń zakończonych protokołem przekazania do użytkowania.
3. Forma płatności: przelew.
4. Termin realizacji zlecenia: do 180 dni od daty zamówienia – podpisania umowy.
5. Warunki gwarancji minimum 12-miesięczny okres gwarancji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
6. Ważność oferty: czas związania z ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
7. Miejsce dostawy: 21-110 Ostrów Lubelski, ul Polna 16, Polska.
8. Oznakowanie i certyfikaty CE.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Podmioty nie będące w likwidacji

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w poniższym zakresie:

• Wykonawca udzieli Zamawiającemu, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie licząc od daty odbioru. 
• Naprawy gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym dostawcy, jeżeli dostawcą jest producent to serwisie producenta; 
• Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta, 
• Usługi serwisowe typu door to door, 
• W sytuacji wystąpienia usterki: naprawa lub wymiana elementów wadliwych w ciągu 3 dni roboczych – licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do momentu dostarczenia sprawnego urządzenia, 
• Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej, 
• Czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 24 h, liczony w godzinach przyjmowania zgłoszeń, co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 
• Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę, 
• Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: - nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo - wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie);
• Dostęp za pośrednictwem Wykonawcy do centrum wsparcia technicznego producenta; 
• Dostęp (uprawnienie do pobierania i instalowania) do wszelkich aktualizacji oferowanego produktu w zakresie drobnych poprawek jak i nowych wersji oprogramowania, pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania środowiska, jeżeli takie istnieje.
• Dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego produktu.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
2) w zakresie terminu w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;
3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem. 
2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Gruszczyk.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert dla każdego z zadań oddzielnie z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt): 
Kryteria oceny ofert : Waga (%)
Cena netto oferty za zadanie za ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego: 80 %
Okres gwarancji: 20%
A. Cena oferty - 80 %
Punktacja:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
B. Okres gwarancji – 20%
Wartość punktowa (G) w kryterium Okres gwarancji wyliczany będzie wg wzoru:
G = Gmin/Gn * 20
gdzie:
Gmin – Okres gwarancji (w miesiącach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.
Gn – Okres gwarancji (w miesiącach) – ocenianej oferty;
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Okres gwarancji wynosi 20 pkt.
Okres gwarancji (w miesiącach), określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w miesiącach.
Minimalny Okres gwarancji (w miesiącach) wynosi 12 miesięcy.
W przypadku kiedy oferent zaproponuje okres gwarancji równy lub dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego Okres gwarancji (w miesiącach), oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

Adres

Bartosza Głowackiego 35

20-060 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 852 00 24

Fax

81 852 00 24

NIP

9191005609

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji w NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk.

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0065/19-00