top of page

Powstaje w kontekście projektu

RPLU.03.07.00-06-0072/20 - Wzrost konkurencyjności Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk w wyniku wdrożenia prac B+R

Baza konkurencyjności:

Ogłoszenie nr 2022-16437-125959

Moduł Ekstrakcji - 2 komplety

Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2022-10-14

Data opublikowania ogłoszenia

2022-09-12

Data ostatniej zmiany

2022-09-12

Planowany termin podpisania umowy

2022-10

Warunki zmiany umowy

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy: w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia; pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia; konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia; w zakresie terminu w przypadku: gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii; gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; 3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku: gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii; gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia; Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niewynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2022-09-12

  1. 1. SIWZ- Szczegółowe istotne warunki zamówienia POBIERZ

  2. 2. Formularz ofertowy POBIERZ

  3. 3. Oświadczenie o braku powiazań POBIERZ

 

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

 

Dane adresowe ogłoszeniodawcy:

GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

BARTOSZA GŁOWACKIEGO 35

20-060 Lublin

NIP: 9191005609

Osoby do kontaktu:

KRZYSZTOF GRUSZCZYK

tel.: +48 609 300403

e-mail: krzysztof@naturaexpert.com

Spis treści

Część 1: Zadanie 1. Moduł ekstrakcyjny - komplet szt.2

Część 2: Zadanie 2. Układ przepływu z zestawem sterowania i platformą

 

Część 1

Zadanie 1. Moduł ekstrakcyjny - komplet szt.2

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Opis

Cel: Dostawa modułu ekstrakcyjnego, stanowiącego zestaw urządzeń stanowiący w połączeniu integralną linię technologiczną procesu ekstrakcji cieczowej materiału roślinnego. Moduł ekstrakcyjny ma umożliwić zastosowanie jako rozpuszczalnika, proces ekstrakcji wodą i rozpuszczalnikami organicznymi: alkohole, tłuszcze, glikol. Wymagania materiałowe i technologiczne dla urządzeń wynikające z założeń procesu i stosowanego zakresu temperatur procesowych w zakresie 0 - do 100 o C, z opcją grzania i chłodzenia płynnych ekstraktów roślinnych w ramach prowadzonego procesu ekstrakcji. Ekstrahowane surowce: zioła owoce, materiał roślinny suszony i świeży. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla urządzeń obejmujące wymagania zgodności: 2014/68/EU PED (i dalsze zmiany) 2014/34/UE ATEX (i dalsze zmiany) Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (i dalsze zmiany) Standard dla zbiorników ciśnieniowych PED Instalacja zaprojektowana zgodnie z wymaganiami higienicznymi dotyczącymi wyposażenia i zdolności czyszczenia ISO 22000:2018, GMP+. Bezwzględnie wymagana zgodność materiałowa z AISI lub norm EN. Ze względu na zastosowanie etanolu jako rozpuszczalnika, urządzenia do ekstrakcji są zaprojektowane tak, aby odpowiadały niebezpiecznym warunkom środowiska, Etanol IIB T3, strefa wewnętrzna 1/strefa zewnętrzna 2 (ATEX II 2G/ ATEX II 3G). Instrukcja obsługi wydana przez Producenta, zgodnie z powyższymi wymaganiami dotyczącymi zgodności. Wszystkie dostarczane części mają być zgodne z europejskimi normami, jeśli nie wyspecyfikowano. Zadanie 1.Moduł ekstrakcyjny – komplet szt. 2 Ekstraktor o poj. min 2000L: Pojemność robocza efektywna nie mniejsza niż 2000 L, średnica wewnętrzna min. Ø 1200 mm, min. wysokość komory wewnętrznej 2000 mm, zamykanie/otwieranie dennicy pneumatyczne siłownikami, zabezpieczenie przed otwarciem ryglowe. Wymiary gabarytowe zewnętrzne – maksymalne Ø1600mm, wysokość całkowita 4000 mm. Temperatura pracy wymogi projektowe: zbiornik wewnętrzny 105 o C, płaszcz nie mniej niż 148 o C, Wymogi procesowe temperatura pracy 100 o C, płaszcz 143 o C. (dla efektywnej pojemności procesowej dla wody). Media: Para nasycona do procesu 3 bar, ciśnienie bezpieczeństwa max 6 bar. Woda chłodząca 3 bar, zasilanie 30 oC ,przy 10 o C dT. Woda lodowa 3 bar, zasilanie 6 oC, przy 6 oC dT, sprężone powietrze 8 bar, suche, bezolejowe, jakość wg ISO 8573-1 klasa 1 – 4 – 1. Elektryczność: 3x400 V/ N/ PE, 50Hz, tolerancja Napięcie +10%/ -6%TNS-Net forma, 3 fazy/ N/PE (5 przewodów) Właz zasypowo-inspekcyjny u góry ekstraktora, z wziernikiem, zamykany na rygiel. Antypieniacz dostosowany do pojemności roboczej ekstraktora ze stali SS316L. Płaszcz trójwarstwowy: płaszcz grzewczy/chłodniczy typu pillow plate: SS304 (stal nie mniej niż SS304, grubość ścian płaszcza: nie mniej niż δ = 3 mm ); powierzchnia grzewcza min. 4,7m2. Wymiennik ciepła (płaszcz typu pillow plate) jest przeznaczony do obsługi przełączalnego źródła zasilania pomiędzy chłodzeniem/wodą lodową o ciśnieniu 3 bar, a ogrzewanie parą techniczną 5 bar w krótkiej jednostce czasu. Układ wymiennika przystosowany do pracy w cyklach ciepło/chłodzenie, kondensat odprowadzany po zakończonym cyklu procesowym. Ścianka wewnętrzna -wyściółka: materiał wyściółki wewnętrznej nie mniej niż δ = 8mm /materiał SS316L płaszczyzna polerowana Ra ≤0,4um, higieniczna zgodna ze standardem GMP, Materiał izolacyjny: nie mniej niż 50mm /np. wełna krzemianowo aluminiowa Ściana zewnętrzna nie mniej niż 2mm / materiał stal SS304, płaszczyzna zewnętrzna polerowana gładka Ra≤0,8um Mieszadło, łopatkowe do mieszania ciecz – ciało stałe z możliwością demontażu, z motoreduktorem o regulacji obrotów 0-60 rpm, silnik elektryczny -motor 5,5Kw (Atex) Czujnik pomiaru temperatury, czujnik ciśnienia z zaworem bezpieczeństwa, zawór oddechowy. Zestaw sit bocznych i w pokrywie dennicy o rozmiarze 80-100 mesh, wykonanie materiałowe SS316L Samooczyszczająca się obrotowa głowica mycia CIP. Cztery punkty mocowania do platformy. Parametry pracy: ciśnienie płaszcza do 0,4 MPa, Skraplacz oparów (o powierzchni stycznej nie mniej niż 15m2). Ciśnienie robocze cieczy chłodzącej 0,3 Mpa, wewnątrz ciśnienie atmosferyczne, Materiał kontaktowy z produktem stal SS316L, okrągły, gadki Ø25×1.5mm/SS316L, pozostały nie kontaktowy, obudowa δ=3mm/SS304; pozostały SS304, wielkość całkowita Ø 450x1500mm, zasilany woda chłodniczą 25/35oC Chłodnica oparów: powierzchnia wymiany LQ-1,1m2, zasilana wodą lodową 6/12oC, rura wewnętrzna stal kontaktowa SS316L, ścianka zewnętrzna SS304 gr 3mm. Separator rozpuszczalnik/frakcja oleista, o poj. min. 25L, szkło hartowane. Układ dwóch niezależnych filtrów procesowych – workowych o poj. min. 0,7m2,wkład 0,35m2 x2 wymienny mieszkowy (filtracja 100 mesh), kształt okrągły. Elementy rurarzu obiegu cieczy procesowej. Średnica ciągu dostosowana do wymagań założeń procesowych o długości obwodów do 15 m.b.. materiał stal SS304 dla powierzchni bezkontaktowych lub SS316L powierzchnie kontaktowe z produktem, wszelkie łączenia wykonane z SS304/SS316L. Bezwzględnie wymagana jest zgodność z AISI lub norm EN. Wszelkie rozmiary z zastosowaniem norm DIN.

Dokumentacja: Opisana w celu postępowania. Deklaracja i PED. Certyfikaty CE dla urządzeń i materiałów.

Okres gwarancji

min. 12 miesięcy

 

Kody CPV

42215200-8 Maszyny do przetwarzania żywności

 

Miejsca realizacji 

adres:

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

lubartowski

Gmina

Ostrów Lubelski

Miejscowość

Ostrów Lubelski

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek: nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria oceny:

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena - 80% Szczegóły w załączniku

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Gwarancja - 20% Szczegóły w załączniku

Część 2

Zad. 2.Układ przepływu z zestawem sterowania i platformą

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Kryteria oceny

Dostawa

Dostawy inne

Opis

Cel: Dostawa modułu ekstrakcyjnego, stanowiącego zestaw urządzeń stanowiący w połączeniu integralną linię technologiczną procesu ekstrakcji cieczowej materiału roślinnego. Moduł ekstrakcyjny ma umożliwić zastosowanie jako rozpuszczalnika, proces ekstrakcji wodą i rozpuszczalnikami organicznymi: alkohole, tłuszcze, glikol. Wymagania materiałowe i technologiczne dla urządzeń wynikające z założeń procesu i stosowanego zakresu temperatur procesowych w zakresie 0 - do 100 o C, z opcją grzania i chłodzenia płynnych ekstraktów roślinnych w ramach prowadzonego procesu ekstrakcji. Ekstrahowane surowce: zioła owoce, materiał roślinny suszony i świeży. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla urządzeń obejmujące wymagania zgodności: 2014/68/EU PED (i dalsze zmiany) 2014/34/UE ATEX (i dalsze zmiany) Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (i dalsze zmiany) Standard dla zbiorników ciśnieniowych PED Instalacja zaprojektowana zgodnie z wymaganiami higienicznymi dotyczącymi wyposażenia i zdolności czyszczenia ISO 22000:2018, GMP+. Bezwzględnie wymagana zgodność materiałowa z AISI lub norm EN. Ze względu na zastosowanie etanolu jako rozpuszczalnika, urządzenia do ekstrakcji są zaprojektowane tak, aby odpowiadały niebezpiecznym warunkom środowiska, Etanol IIB T3, strefa wewnętrzna 1/strefa zewnętrzna 2 (ATEX II 2G/ ATEX II 3G). Instrukcja obsługi wydana przez Producenta, zgodnie z powyższymi wymaganiami dotyczącymi zgodności. Wszystkie dostarczane części mają być zgodne z europejskimi normami, jeśli nie wyspecyfikowano. Zadanie 2. Układ przepływu z zestawem sterowania i platformą roboczą -2 kompl. Obejmuje dostawę urządzeń: Platforma robocza. Konstrukcja stalowa ze stali czarnej ocynkowanej lub SS304 wykonana w standardzie samonośnej konstrukcji technicznej dla instalacji wyposażenia modułu ekstrakcji. Wyposażona w barierki ochronne, schody ażurowe, rampę transportu wsadu, wieszaki i podpory dla obwodów zasilających media: woda technologiczna, para technologiczna, woda lodowa, woda chłodnicza, sprężone powietrze, obwody cieczy ekstrakcyjnej, instalacji komunikacji sterowania procesowego. Wymiary:(sz+dł+h) 4000 x 6000 x 4000(5200). Nośność max 10t. Podłoga z płyt antypoślizgowych, połączenia płyt równe z drenażem wodnym. Zestaw pompowy, jakości sanitarnej ze stali SS316L, napędzany silnikiem elektrycznym o mocy min.2,2 kW w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX), Zasilanie: 230V/400V 50Hz, o wydajności min 6m3/h, wysokość tłoczenia min. 24 m, z dokumentacją techniczną określoną w definicji cel postępowania. Układ ciągu technologicznego obiegu cieczy dla modułu ekstrakcji do 100 m.b., wykonanie sanitarne, spawy gładkie, materiał stal SS316L, z zaworami sterowania, automatyką procesu z szafą sterowania oraz wyświetlaczem PLC. Układ ciągu technologicznego zasilania parą modułu ekstrakcji z sterowaniem procesu, materiał stal czarna lub SS304. Wykonanie urządzeń szafy sterowniczej (mogą być połączone) lokalnych elementów sterowniczych. Wykonanie niezbędnych instalacji rurowych i elektrycznych oraz sterowniczych w obrębie instalacji modułu ekstrakcji dla wody chłodniczej i lodowej z wieżą chłodniczą i agregatem wody lodowej. System automatycznego obiegu cieczy powinien zawierać komplet sensorów, silników i urządzeń sterujących procesem (Etanol IIB T3, strefa wewnętrzna 1/strefa zewnętrzna 2 (ATEX II 2G/ ATEX II 3G):nie mniej niż 8 czujników temperatury, nie mniej niż 3 czujników ciśnienia, nie mniej niż 6 czujników przepływu, nie mniej niż 3 pompy w wykonaniu ATEX o przepływie nie mniejszym niż 6m3/h, zawory pneumatyczne (minimum 40 szt.) i system sterowania parą 5 bar, nie mniej niż 3 silniki do mieszadłem o mocy do 6 kW do pracy w strefie EX. Wykonanie urządzeń w pełni zgodne: elektryczność 3x400V/ N/ PE, 50Hz, tolerancja Napięcie +10%/ -6%TNS-Net forma, 3 fazy/ N/PE (5 przewodów) Wykonanie instalacji wody technologicznej. Wykonanie instalacji powietrza. Wykonanie i wdrożenie aplikacji sterującej. Uruchomienie instalacji i wykonanie testów odbiorowych. Szkolenia z zakresu obsługi oraz konserwacji. Dostarczenie dokumentacji powykonawczą, w tym protokoły odbiorcze i pomiarowe i instrukcja obsługi. Opracowanie dokumentacji- schematów instalacji projektowej powykonawczej.

 

Okres gwarancji

min. 12 miesięcy

Kody CPV

42215200-8 Maszyny do przetwarzania żywności

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

lubartowski

Gmina

Ostrów Lubelski

Miejscowość

Ostrów Lubelski

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Formularz ofertowy Oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek: nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena - 80% Szczegóły w załączniku

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Gwarancja - 20% Szczegóły w załączniku

bottom of page