Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2020

Numer ogłoszenia

1256235

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu), wysłana na adres: projekt@naturaexpert.com w terminie do dnia 06-08-2020 godz. 12.00, lub pisemnie na adres GKNE, 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Polna 16.
Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim. 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Cena oferty to cena netto.
2) Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w PLN

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@naturaexpert.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Gruszczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 300 403

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

2) Dostawa kompletu urządzeń systemu krojenia i separacji materiału roślinnego, wykonanego w systemie zaprojektuj i dostarcz na podstawie koncepcji autorskiej Zamawiającego ustalonej z Wykonawcą w terminie 21 dni od podpisania umowy i wykonania zestawu urządzeń w terminie nie dłuższym niż 180 dni od podpisania umowy.
a) Parametry techniczne: 
• zapotrzebowanie energetyczne: moc max 40 kW całego układu urządzeń,
• Wydajność minimalna, technologiczna układu dla materiału roślinnego: 0,5 t/h suchego produktu kwiaty, liście 2 t/h, 1,0 t/h korzenie.
• Możliwość sterowania mechanicznego, manualnego lub elektronicznego sterowania, zabezpieczenie start /stop, poszczególnych elementów procesu (urządzeń)
• Możliwość adaptacji pracy urządzenia w systemie automatycznym i bezobsługowym.
• System powiadamiania, kontroli pracy układu, bhp stanowiskowego
• Zasilanie: 230V/400V 50Hz.


b) Zestaw urządzeń wykonany ze stali zabezpieczonej nierdzewnie, elementy kontaktowe z produktem wykonane z materiałów nierdzewnych, stal ASI 304, i ASI 316L: 
• Stacja rozładowcza: urządzenie przyjęcia suchego produktu zapewniające utrzymanie higieniczne procesu, spełniające wymagania HCCP i GACP. Urządzenie transportujące (taśmy), wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
• Stół inspekcyjny- diagnostyczny z detektorem do wykrywania zanieczyszczeń. Miejsce (urządzenie – stanowisko) umożliwiające manualną, organoleptyczną i elektroniczną diagnostykę urządzeniami pomiarowymi, umożliwiającą kontrolę przydatności produktu.
• Krajalnica, rozdrabniacz, wysuszonego (6-15% wilg.) materiału roślinnego: urządzenie umożliwiające pokrojenie i wstępne skalibrowanie według potrzeb materiału roślinnego do dalszego procesu technologicznego.
• Separator materiału roślinnego. Urządzenie umożliwiające skalibrowanie według potrzeb materiał roślinny.
o Możliwość separacji w 4 frakcjach produktów wyjściowych,
o Powierzchnia separacji 2m2
o Zastosowanie zestawu sit separujących w zakresie fi,25 -14 mm
o Możliwość stosowania sit samooczyszczających. 
o Możliwość dostosowania odbioru w zależności od potrzeb przez zestaw workownic lub transportery odbierające.
• Transportery produktu, regulowanym przepływem produktu w ciągu urządzeń – przewidywana ilość 6 szt, z urządzeniem magazynowym o pojemności min. 8 m3, z ruchomą podłogą i systemem dozowania na transporter dozujący. Zamiennie istnieje możliwość zastosowania transportu pneumatycznego produktu pomiędzy urządzeniami składowymi linii.
• Urządzenie sterujące układem. Szafa sterownicza umożliwiająca programowanie kontroli procesu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubartowski Miejscowość: Ostrów Lubelski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa kompletnego rozwiązania technologicznego polegającego na dostawie zestawu urządzeń linii do krojenia i frakcjonowania produktu wysuszonego, materiału roślinnego (rośliny lecznicze)

Przedmiot zamówienia

2) Dostawa kompletu urządzeń systemu krojenia i separacji materiału roślinnego, wykonanego w systemie zaprojektuj i dostarcz na podstawie koncepcji autorskiej Zamawiającego ustalonej z Wykonawcą w terminie 21 dni od podpisania umowy i wykonania zestawu urządzeń w terminie nie dłuższym niż 180 dni od podpisania umowy.
a) Parametry techniczne: 
• zapotrzebowanie energetyczne: moc max 40 kW całego układu urządzeń,
• Wydajność minimalna, technologiczna układu dla materiału roślinnego: 0,5 t/h suchego produktu kwiaty, liście 2 t/h, 1,0 t/h korzenie.
• Możliwość sterowania mechanicznego, manualnego lub elektronicznego sterowania, zabezpieczenie start /stop, poszczególnych elementów procesu (urządzeń)
• Możliwość adaptacji pracy urządzenia w systemie automatycznym i bezobsługowym.
• System powiadamiania, kontroli pracy układu, bhp stanowiskowego
• Zasilanie: 230V/400V 50Hz.


b) Zestaw urządzeń wykonany ze stali zabezpieczonej nierdzewnie, elementy kontaktowe z produktem wykonane z materiałów nierdzewnych, stal ASI 304, i ASI 316L: 
• Stacja rozładowcza: urządzenie przyjęcia suchego produktu zapewniające utrzymanie higieniczne procesu, spełniające wymagania HCCP i GACP. Urządzenie transportujące (taśmy), wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
• Stół inspekcyjny- diagnostyczny z detektorem do wykrywania zanieczyszczeń. Miejsce (urządzenie – stanowisko) umożliwiające manualną, organoleptyczną i elektroniczną diagnostykę urządzeniami pomiarowymi, umożliwiającą kontrolę przydatności produktu.
• Krajalnica, rozdrabniacz, wysuszonego (6-15% wilg.) materiału roślinnego: urządzenie umożliwiające pokrojenie i wstępne skalibrowanie według potrzeb materiału roślinnego do dalszego procesu technologicznego.
• Separator materiału roślinnego. Urządzenie umożliwiające skalibrowanie według potrzeb materiał roślinny.
o Możliwość separacji w 4 frakcjach produktów wyjściowych,
o Powierzchnia separacji 2m2
o Zastosowanie zestawu sit separujących w zakresie fi,25 -14 mm
o Możliwość stosowania sit samooczyszczających. 
o Możliwość dostosowania odbioru w zależności od potrzeb przez zestaw workownic lub transportery odbierające.
• Transportery produktu, regulowanym przepływem produktu w ciągu urządzeń – przewidywana ilość 6 szt, z urządzeniem magazynowym o pojemności min. 8 m3, z ruchomą podłogą i systemem dozowania na transporter dozujący. Zamienie istnieje możliwość zastosowania transportu pneumatycznego produktu pomiędzy urządzeniami składowymi linii.
• Urządzenie sterujące układem. Szafa sterownicza umożliwiająca programowanie kontroli procesu.

Kod CPV

42215000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Ofertę można złożyć wysyłając e-mail na adres: projekt@naturaexpert.pl  
2. Wykonanie dokumentacji technologicznej urządzeń.
3. Forma płatności: przelew.
4. Termin realizacji zlecenia: do 180 dni od daty zamówienia – podpisania umowy.
5. Warunki gwarancji minimum 12-miesięczny okres gwarancji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
6. Ważność oferty: czas związania z ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
7. Miejsce dostawy: 21-110 Ostrów Lubelski, ul Polna 16, Polska.
8. Oznakowanie i certyfikaty CE.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie wymaga się

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
2) w zakresie terminu w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;
3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt): 
Kryteria oceny ofert : Waga (%)
Cena netto oferty za ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego: 80 %
Okres gwarancji: 20%
A. Cena oferty - 80 %
Punktacja:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
B. Okres gwarancji – 20%
Wartość punktowa (G) w kryterium Okres gwarancji wyliczany będzie wg wzoru:
G = Gmin/Gn * 20
gdzie:
Gmin – Okres gwarancji (w miesiącach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.
Gn – Okres gwarancji (w miesiącach) – ocenianej oferty;
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Okres gwarancji wynosi 20 pkt.
Okres gwarancji (w miesiącach), określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w miesiącach.
Maksymalny Okres gwarancji (w miesiącach) wynosi 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca wskaże dłuższy okres gwarancji niż 36 miesięcy, zostanie przyjęty 36 miesięczny okres gwarancji do oceny punktowej.
Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego Okres gwarancji (w miesiącach), oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

Adres

Bartosza Głowackiego 35

20-060 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 852 00 24

Fax

81 852 00 24

NIP

9191005609

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji w NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk.

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0065/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ar-TIG Andrzej Rogowski, ul. Wiejska 2e, 08-400 Garwolin, NIP: 825-121-27-84
Data wpływu oferty: 06-08-2020r godz. 7:48, cena netto wynosi 250 000,00 zł, cena brutto wynosi 307 500,00 zł, Okres gwarancji 24 m-ce